środa, 30 grudnia 2009

Prognoza dla Polski piórem eksperta w dziedzinie ekonomii

Czy Polska utraciła kontrolę nad zlotym?

wtorek, 29 grudnia 2009

Dziennikarska ocena sytuacji dotyczącej Rektora Andrzejaka

Wymuszona kontrola habilitacji rektora Andrzejaka

poniedziałek, 28 grudnia 2009

Sprawa Rektora R. Andrzejaka, niekończąca się historia…

Niestety ta kompromitująca historia daleka jest od ostatecznego rozwiązania o czym świadczą załączone dokumenty. Standardy jakie towarzyszą tej sprawie są doprawdy porażające tak w wymiarze lokalnym, dotyczącym samej uczelni wrocławskiej, jak i na poziomie krajowym. Paraliż środowiska akademickiego, bezradność instytucji publicznych, zanik poczucia odpowiedzialności to tylko niektóre z możliwych do przytoczenia diagnoz.

Niemniej nie jest jeszcze za późno i szerokie kręgi pracowników uczelni oraz zwykli obywatele tego państwa liczą na jednoznaczne rozstrzygnięcia.

larwy na start
larwy na start 1
punkt dodatkowy posiedzenia RWL
pismo od CK
pismo do RWL
pismo do RWL 1

środa, 23 grudnia 2009

W chwili tej,
gdy gasną spory, gdy wybaczenie goi rany,
życzę wszystkim Czytelnikom blogu
po pierwsze - zdrowia i siły,
po wtóre - otwartego serca i bystrych oczu,
i po trzecie - wiary, że czas potrafi nie tylko leczyć ale i zmieniać na lepsze.
W Nowym 2010 Roku.

poniedziałek, 21 grudnia 2009

Kardiologia, czyli Polak potrafi

Zdjęcie przedstawia okazały gmach Śląskiego Centrum Chorób Serca. Otwarcie ma nastąpić we wrześniu 2010. Co prawda budynek nie należy do uczelni, ale w Śląskim Centrum Chorób Serca są posadowione kliniki kardiologiczne zatem pewną korzyść odniesie także nasz uniwersytet.

To taki optymistyczny akcent na nadchodzące Święta…

kardiologia

sobota, 19 grudnia 2009

Sprawozdanie z XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w dniu 28 listopada 2009 r. w Katowicach.

Zjazd ten miał charakter sprawozdawczo-wyborczy. Zgodnie z regulaminem wyborczym został zwołany w celu przeprowadzenia wyborów nowych władz do Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach, w tym wyborów na stanowiska funkcyjne: Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (OROZ) oraz wyborów członków do organów izbowych: Okręgowej Rady Lekarskiej (ORL), Okręgowej Komisji Rewizyjnej (OKR), Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego (OSL), Delegatów na Zjazd Krajowy Lekarzy i Okręgowej Komisji Wyborczej (OKW).

Frekwencja tym razem była duża. W Zjeździe tym uczestniczyło bowiem 226 delegatów, wybranych w poszczególnych okręgach wyborczych, co przy ogólnej liczbie 278 delegatów stanowiło 81,3 %.

Ustępujący Przewodniczący ORL dr n. med. Maciej Hamankiewicz, który pełnił tę funkcję przez ostatnie dwie kadencje złożył zebranym sprawozdanie kadencyjne z działalności Przewodniczącego i ORL. Pozostałych sprawozdań z działalności, tj. sprawozdania kadencyjnego (Sekretarza i Skarbnika) oraz sprawozdań OROZ, OSL, OKW nie odczytywano na wniosek jednego z delegatów, gdyż każdy delegat miał możliwość wcześniejszego zapoznania się z tymi sprawozdaniami w materiałach zjazdowych. Przewodniczący OKR dr Krzysztof Olejnik odczytał sprawozdanie oraz wniósł o udzielenie absolutorium ORL z działalności w roku 2009 rok oraz w całej kadencji. Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującej ORL.

Następnie odbyły się wybory. Trzech lekarzy ubiegało się o stanowisko Przewodniczącego ORL. Byli to: dr Stefan Kopocz, pełniący w ub. kadencji stanowisko OROZ, dr Jacek Kozakiewicz, długoletni członek ORL i Naczelnej Rady Lekarskiej i dr Wojciech Marquardt, pełniący już dwukrotnie funkcję Przewodniczącego ORL, a ostatnio funkcję Wice-Przewodniczącego Naczelnej Rady Lekarskiej. Największą liczbę głosów uzyskał ostatecznie w II turze wyborów dr Jacek Kozakiewicz, który został wybrany na stanowisko Przewodniczącego ORL.

Do wyborów na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zgłoszono następujących lekarzy: dr Jacka Czaplę, dr Mieczysława Dziedzica, dr Annę Glińską oraz dr Tadeusza Urbana. Wybory wygrał w II turze dr Tadeusz Urban, uzyskując największą liczbę głosów.

Dalsza część Zjazdu poświęcona była wyborom do organów izbowych. Głosowania trwały do późnych godzin wieczornych i dopiero ok. 23:30 odczytano wyniki wyborów. Listy delegatów, którzy zostali wybrani do poszczególnych organów Izby Lekarskiej będą dostępne na stronach „Pro-Medico”.

Zjazd ten podjął uchwały w postaci rezolucji , stanowiska i apelu.

Były to następujące rezolucje:

 1. Rezolucja do Ministra Zdrowia o podjęcie inicjatywy ustawodawczej i zapisanie w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zasad specjalizacji i uzyskiwania umiejętności,
 2. Rezolucja do Ministra Zdrowia o określenie kosztu jednostkowego zadania przejętego przez izby lekarskie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,
 3. Rezolucja do lekarzy parlamentarzystów o podjęcie inicjatywy poselskiej umożliwiającej lekarzom zaliczanie do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na realizacje obowiązku doskonalenia zawodowego,
 4. Rezolucja do Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w sprawie proporcjonalnego zmniejszenia godzin pracy gabinetów lekarskich i stomatologicznych działających w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2010 w związku ze zmniejszeniem limitu punktów w zawieranych umowach.
Ponadto uchwalono Stanowisko w sprawie dopłat do pobytu lekarzy-seniorów w Domu Lekarza Seniora w Sosnowcu oraz Apel w sprawie rozbudowania parkingu przed Domem Lekarza. Projekt Rezolucji dotyczącej składek lekarskich (40,0 zł dla lekarzy praktykujących; 10,0 zł dla lekarzy, którzy mają ograniczone prawo wykonywania zawodu- stażyści, emeryci i renciści i całkowite zwolnienie z opłacania składek dla lekarzy powyżej 75 roku życia) został po burzliwej dyskusji i z powodu różnicy zdań zabierających głos w tej sprawie delegatów, wycofany przez wnioskodawcę - dr Włodzimierza Majewskiego.


Pełniąca obowiązki Sekretarza Zjazdu
dr hab. n. med. Katarzyna Ziora

czwartek, 17 grudnia 2009

Z życia Wydziału Zabrzańskiego

Ostatnie grudniowe posiedzenie Rady Wydziału obfitowało w sprawy osobowe zatem problemem była kwestia zasad wyłaniania komisji konkursowych. Na początku zaproponowałem by odczytać opinię prawną przygotowaną na zlecenie NSZZ „Solidarność” w tej sprawie, gdyż na wczorajszym posiedzeniu Senatu nie podano wykładni prawej mającej obowiązywać w uczelni (ta opinia jest dostępna na blogu). Dziekan zaproponował by ten dokument odczytać w punkcie programu Rady Wydziału „Wolne wnioski”. W czasie posiedzenia Dziekan Prof. W. Król oznajmił nam, że Pani Rektor uzgodniła wczoraj z wszystkimi Dziekanami naszej Uczelni, że wybór członków komisji konkursowej powinien odbywać się przy stosowaniu zwykłej większości głosów. Zatem nieoczekiwanie wielomiesięczny impas został zakończony.

Warto zastanowić się dlaczego na wczorajszym posiedzeniu Senatu Pani Rektor nie oznajmiła nam o swej decyzji i czemu służyło to wielomiesięczne zamieszanie wokół wyboru komisji. Cały spór spowodował w uczelni ogromną polaryzację, zaangażował zupełnie niepotrzebnie wiele sił i uwagi. Pozytywna strona to zaktywizowanie pracowników SUM, zmobilizowanie opinii społecznej w uczelni, konsolidacja i uświadomienie nam wszystkim, że jednak jesteśmy gospodarzami we własnym domu.

Nic o nas bez nas!

Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło!

Druga sprawa nie jest niestety optymistyczna, chodzi o dalsze losy Prof. J. Dzielickiego. Wynik pracy komisji konkursowej (4 głosy za, 2 głosy wstrzymujące, 1 głos przeciw) zablokował dalsze procedowanie w tej sprawie. Apelowałem by jednak sprawa stanęła na forum Rady Wydziału biorąc pod uwagę jej bezprecedensowy charakter. Niestety, Dziekan nie podzielił mego poglądu i dalsze losy Profesora w uczelni są niejasne.

Wiadomości z posiedzenia Senatu SUM

Wczorajsze posiedzenie Senatu uczelni nie było, mimo nadchodzących Świąt, zbyt optymistyczne. Moją troskę wzbudzają trzy sprawy.

Przede wszystkim ogromny niepokój towarzyszy kwestii przyszłorocznych kontraktów dla naszych siedmiu szpitali klinicznych. Jak wiadomo z doniesień z mediów władze naszej uczelni odmówiły podpisania kontraktów na rok 2010 ze względu na ich drastyczne zmniejszenie. Prorektor ds. Szpitali Klinicznych Prof. P. Jałowiecki wyczerpująco przedstawił całą sytuację, wygląda wszystko nieciekawie. Nie znaleźliśmy wsparcia ani we władzach samorządowych czy wojewódzkich; w innych ośrodkach akademickich nie ma, wg informacji otrzymanych w czasie posiedzenia Senatu, tego rodzaju problemu. Warto zastanowić się dlaczego zostaliśmy sami ze swoim dylematem, dlaczego nie znajdujemy nigdzie sprzymierzeńców.

Tylko czy na pewno wina leży tylko po drugiej stronie, może nikt nie chce nam podać pomocnej dłoni na skutek negatywnego postrzegania uczelni przez otaczający nas świat? Czyżby to echo wydarzeń ostatnich miesięcy i lat? Przypomnijmy sobie, w czasie trwania konfliktu wokół Kliniki na Ceglanej Pani Rektor okazała swe lekceważenie władzom wojewódzkim i negocjatorowi ministerialnemu podpisując rozporządzenie o przeniesieniu klinik w trakcie negocjacji toczących się w Komisji Trójstronnej.

Poza tym, skoro np. w Gdańsku czy stolicy kontrakty nie są zmniejszone może pytanie należy skierować do śląskiej klasy politycznej i śląskich posłów i senatorów dlaczego Śląsk jest dyskryminowany? Tak naprawdę problem nie dotyczy tylko uczelni, kwestia wysokości kontraktów to zdrowie obywateli, mieszkańców naszego regionu. Tylko czy ktoś się tym rzeczywiście martwi? Widać echa słynnego powiedzenia Urbana „rząd się wyżywi” ciągle są bliskie szeroko rozumianej klasie rządzącej w tym kraju…

Paradoksalnie, druga sprawa, która musi smucić wcale nie była przedmiotem uwagi Senatu. Chodzi o zasady wyboru członków komisji konkursowych, palący problem wymagający natychmiastowych decyzji. Aktualnie w obu wydziałach lekarskich mamy pat w zakresie wyboru takich komisji, przedstawiono dwie opinie prawne (obie niedawno opublikowałem), ale Pani Rektor nie zaprezentowała w czasie posiedzenia Senatu swego stanowiska. W Wydziale Zdrowia Publicznego stosuje się zwykłą większość głosów, a zgodnie informacją przekazaną na posiedzeniu Rady Wydziału w Zabrzu przez Prof. P. Jałowieckiego (do niedawna członka Rady Wydziału w Katowicach) tam także zawsze stosowano takie zasady. Jak jest zatem możliwe by w jednej uczelni stosowano odmienną interpretację przepisów prawa? Jak można było dopuścić do dalszego trwania impasu w uczelni? Czy można w nieskończoność „falandyzować” prawo i unikać podejmowania decyzji?

Tym bardziej, że w Zabrzu mamy dziś posiedzenie Rady Wydziału i klarowna = zgodna z prawem procedura musi być stosowana.

I na koniec sprawa bardzo „przyziemna”, chodzi o podwyżki, które powinniśmy otrzymać. Dzięki łaskawości Pani Rektor każdy pracownik naszej uczelni otrzyma około 205 zł miesięcznie brutto za ostatni rok, ale ta kwota to tylko jednorazowa zapomoga, nie stałe zwiększenie płac. Cóż z tego, że w innych uczelniach te kwoty są nawet niższe skoro ustawowo wszystkim nam, pracownikom uczelni medycznych zagwarantowano w ustwie budżetowej wzrost wynagrodzeń?

Gdzie zniknęły NASZE PIENIĄDZE?!

Kto w tym kraju odpowiada za przestrzeganie prawa?!

Taka postawa rektorów polskich uczelni medycznych pokazuje ich stosunek do swych pracowników…rząd się wyżywi…

wtorek, 15 grudnia 2009

Opinia prawna dotycząca trybu wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej ds. wyboru kierownika Katedry lub Zakładu

Poniżej przedstawiam opinię prawną przedstawioną Pani Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach - Prof. J. Lewin-Kowalik dotyczącą zasad wyboru komisji konkursowej.

Obie niezależne ekspertyzy prawne (opinia NSZZ „Solidarność” została opublikowana na blogu 9.12.09) potwierdzają prawidłowość stosowanych procedur na posiedzeniu Rady Wydziału 8.10.2009 roku.

Oczekujemy upublicznienia opinii prawników uczelni na jutrzejszym posiedzeniu Senatu.

Ostateczne i jednoznaczne zdefiniowanie przez Senat zasad wyboru komisji konkursowych to konieczność chwili.

strona 1
strona 2
strona 3
strona 4

Stanowisko NSZZ „Solidarność”

Związek „Solidarność” stara się wywiązywać ze swoich uprawnień nie tylko dotyczących przestrzegania praw pracowniczych, ale także obowiązującego prawa. Swoje niezadowolenie przedstawialiśmy w licznych pismach kierowanych do władz uczelni. Uniemożliwiano nam zapoznanie sie z ich treścią społeczności akademickiej, strona serwera uczelnianego była dla nas niedostępna; Rzecznik prasowy uczelni blokował jawność działania. Od dwóch lat mamy własną stronę związkową poza serwerem uczelni i każde nasze działanie staje się jawne i udostępnione jest nie tylko członkom związku, ale całej społeczności akademickiej. Wnosiliśmy do Rektor (Senatu) zastrzeżenia do: opracowywanego statutu, ordynacji wyborczej na kadencję 2008-2012, do przeprowadzonych wyborów Uczelnianego Kolegium Wyborczego na kadencję 2008-2012. Niestety nasze uwagi zostawały negatywnie przegłosowywane przez Senat.

Jutro, 16.12 odbędzie się posiedzenie Senatu; Pani Rektor, pięciu Dziekanów zgodnie z informacją umieszczona na stronie Solidarności i blogu Pana Profesora Pluskiewicza dostali do ręki narzędzie w postaci opinii prawnej opracowanej na zlecenie związku, a dotyczącej nie tylko wyboru komisji konkursowej na kierownika katedry/zakładu, ale obowiązujących zasad wyborczych. Nasza opinia jako jedyna stała się jawna!!! Podobno Pani Rektor ma jeszcze inne opinie, została też dostarczona Pani Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach opinia opracowana na zlecenie Pana prof. A. Witka.

Teraz dalsze losy w przestrzegania prawa są w uczelni są w rękach Senatorów.

poniedziałek, 14 grudnia 2009

Gorący Grudzień w Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Grudzień w polskiej historii najnowszej to czas ważnych wydarzeń. Wczoraj była rocznica wprowadzenia stanu wojennego i tak jak przed 28 laty 13-tego wypadło w niedzielę. Stan wojenny, symbol bezpardonowej wojny władzy komunistycznego państwa ze społeczeństwem na długie lata utrwalił panowanie siły w naszym życiu publicznym. Do dziś echa dawnego systemu, czasu pogardy dla człowieka i nieposzanowania prawa widzimy wokół nas. Ale obszar wolności i świadomości społecznej ciągle się poszerza, spadkobiercom minionej epoki coraz trudniej jest manipulować nami w myśl swych partykularnych interesów.

Ostatnie wydarzenia w naszej uczelni są jakże trafnym odzwierciedleniem „budzenia” się demokracji i zaktywizowania wielu z nas. Liczne komentarze i wysoki poziom merytoryczny pokazują, że nasza społeczność akademicka mówi NIE dla


 • MANIPULACJI
 • RĘCZNEGO STEROWANIA
 • INSTRUMENTALNEGO TRAKTOWANIA PRACOWNIKÓW
 • LEKCEWAŻENIA PRAWA

Przyczyną tej erupcji niezadowolenia społecznego są próby zmanipulowania wyborów do komisji ds. wyboru kierownika Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Katowicach. Sprawa ciągnie się od dawna i ostatnie posiedzenie Rady Wydziału w Katowicach było forum burzliwej dyskusji. By przybliżyć te wydarzenia poniżej przedstawiam relację z tego posiedzenia. By uświadomić, że „choroba” i paraliż toczy nie tylko ten wydział informuję Czytelników bloga, że podobna sprawa ma miejsce na Wydziale Lekarskim w Zabrzu, gdzie od pół roku nie możemy wybrać składu komisji ds. wyboru kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Stomatologicznej.

Sprawozdanie z posiedzenia

Posiedzenie Rady Wydziału w Katowicach, które odbyło się 10.12.2009 br. było inne niż wszystkie poprzednie. Był to przede wszystkim czas dyskusji, która praktycznie zamarła w ostatnich kilku latach.

Pani Rektor nie zabrała jednak głosu w ważnej dla wydziału i całej uczelni dyskusji dotyczącej sposobu głosowania na członków komisji konkursowej. Mimo jawnej niechęci Pani Dziekan, zaprezentowano opinię prawną NSZZ „Solidarność” opracowaną w oparciu o Statut SUM i Ustawę o Szkolnictwie Wyższym. Ta wykładnia jest precyzyjna, opiera się na uzasadnieniach wcześniejszych wyroków sądowych, jest ona odmienna od stanowiska prawnika uczelni, a jednoznaczna w brzmieniu z zewnętrzną opinią prawną przedstawioną na wcześniejszej Radzie Wydziału w Katowicach. Obie opinie zewnętrzne jasno wskazują, że wcześniej przeprowadzone głosowanie było prawidłowe, a postępowanie Pani Dziekan w tej sprawie jest niezgodne ze Statutem Uczelni i porządkiem prawnym obowiązującym w Polsce.

Pozostają otwarte pytania postawione na posiedzeniu, dlaczego wybrana komisja konkursowa „nie pasuje” Pani Dziekan, jeśli:

 • Składa się z najznakomitszych profesorów uczelni?
 • Czy komisja skrutacyjna lub Dziekan mają prawo podważyć prawomocność wyborów, wyniki już ogłoszone i przyjęte na wcześniejszym posiedzeniu Rady Wydziału?
 • Czy prawo działa wstecz?

sobota, 12 grudnia 2009

Głos lekarza z Ceglanej

Na początku listopada dotarł do mnie list pielęgniarki z kliniki alergologii, tę wypowiedź zamieściłem na blogu 6 listopada. Czytelnicy bloga nadesłali wiele komentarzy dając wyraz swym poglądom na temat bieżącego funkcjonowania szpitala na Ceglanej.

Tym razem przedstawiam wywiad z lekarzem kliniki przeniesionej z Zabrza do Katowic.

Pytanie: Jak pracuje się w Katowicach?

Odpowiedź: Można powiedzieć, że dobrze.

Pytanie: Jakie są podstawowe różnice funkcjonowania kliniki w Zabrzu i Katowicach? Proszę o wyliczenie zalet i wad.

Odp.: Kiedy skończy się okres zawirowań okołoprzeprowadzkowych myślę, że będzie można pokusić się o porównania. Minęło dopiero kilka tygodni od kiedy pracujemy w nowym miejscu, pozostawiając za sobą kilkanaście lat codziennej pracy, dyżurów i wielu współpracujących z nami kolegów. Emocje są zbyt świeże.

Pytanie: Czy profil pacjentów jak taki sam czy z lekarskiego punktu widzenia translokacja kliniki nie spowodowała negatywnych skutków dla chorych?

Odp.: Profil leczonych przez nas chorych uległ zawężeniu, mamy jednak nadzieję, że wraz z rozszerzeniem bazy diagnostycznej powróci do stanu sprzed lat. O to jak odbierają translokację nasi chorzy należałoby ich zapytać.

Pytanie: Jak zostaliście przyjęci przez kolegów – lekarzy już tu pracujących?

Odp.: Nie potrafię odpowiedzieć, nasze kontakty są sporadyczne.

Pytanie: Czy dochodzą głosy studentów dotyczące dodatkowych dojazdów? Jak wyglądają warunki prowadzenia zajęć w porównaniu do Zabrza?

Odp.: Jak na razie to studenci nie zgłaszali nam żadnych skarg. Warunki do prowadzenia zajęć ze studentami w porównaniu z tymi które mieliśmy w Zabrzu (szczególnie w ostatnim roku) są znacznie lepsze. Możemy korzystać z 2 sal wykładowych, które są w pełni wyposażone w sprzęt audio-video i pozostają pod świetną opieką obsługi technicznej pracowników szpitala.

piątek, 11 grudnia 2009

Ważne głosy pracowników uczelni

Szanowny Panie Profesorze!

Na dzisiejszej Radzie Wydziału Lekarskiego w Katowicach nastąpiło przebudzenie jej członków. Opinia prawna przedstawiona przez Związek Zawodowy "Solidarność" SUM otworzyła zebranym oczy na manipulacje władz związane z wyborem komisji konkursowych.Opinia nie pozostawia wątpliwości, że dotychczasowe praktyki władz SUM mijają się z obowiązującym prawem. Dotyczyć to może każdego. Apelujemy o większe zjednoczenie się pracowników w celu przeciwstawienia się wszechobecnej krzywdzie ludzkiej, pełzającemu od ponad czterech lat złu i bezprawiu.


Za pośrednictwem tego bloga członkowie Rady Wydziału Lekarskiego serdecznie dziękują Panu Profesorowi M. Kamińskiemu za konstruktywne zabranie głosu oraz opowiedzenie się za prawem i sprawiedliwością.

czwartek, 10 grudnia 2009

Konkursy w Śląskim Uniwersytecie Medycznym – stanowisko NSZZ Solidarność

Poniżej przedstawiam dokumenty dostępne na stronie związkowej NSZZ Solidarność.

Wszyscy liczymy na szybkie decyzje, które będą zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym i umożliwią sprawne funkcjonowanie naszej uczelni.

Kliknij myszą na dokumenty, aby powiększyć.

Pismo do Pani Rektor:
Pismo do Pani Rektor

Pismo do Dziekana Wydziału Lekarskiego z oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu:
Pismo do Dziekana Wydziału Lekarskiego z oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Opinia Prawna Strona 1:
Opinia Prawna Strona 1

Opinia Prawna Strona 2:
Opinia Prawna Strona 2

Opinia Prawna Strona 3:
Opinia Prawna Strona 3

Opinia Prawna Strona 4:
Opinia Prawna Strona 4

środa, 9 grudnia 2009

Hot news!

Dziś władze naszej uczelni odmówiły przyjęcia kontraktów w wysokości zaproponowanych przez Śląski Oddział NFZ-u. Łączna dla wszystkich siedmiu szpitali klinicznych kwota miała być niższa od tegorocznej o 40 milionów złotych. Być może pewien regres jest nieunikniony, ale skala tego zjawiska jest trudna do zaakceptowania, np. Klinika Torakochirurgii ma mieć obcięty kontrakt o 37%!

Płacimy za niefrasobliwość kolejnych rządów, opieka zdrowotna wymaga zmian systemowych, a tych nikt nie chce przeprowadzić. Reformy zapoczątkowane przez rząd Jerzego Buzka nigdy nie zostały dokończone, a krok wstecz rządu SLD nigdy nie został cofnięty. Mamy system centralistyczny, dyrektywy płyną ze stolicy, centrala wie co jest dla nas dobre… to niestety nie żart, to smutna rzeczywistość bezradności państwa…, ale „rząd się wyżywi”, a co z szarym człowiekiem? Kto się martwi jego losem?

Zbliża się koniec śląskich szpitali klinicznych?

Uniwersytety niemieckie

Interesujących informacji dostarcza ranking uniwersytetów w Niemczech (patrz link). Żadna niemiecka uczelnia nie mieści się pierwszej pięćdziesiątce na świecie, ba, nawet czołowa 10-tka wyższych szkół europejskich jest poza zasięgiem naszych zachodnich sąsiadów. Na czele są dwie uczelnie z Monachium (w Europie 14 i 15 miejsce, w świecie 55 i 57), tylko trzy inne uniwersytety mieszczą się w światowej setce (Heidelberg, Getynga i Bonn). Na liście znajdujemy 40 uczelni, ale tylko 4. to szkoły i to na odległych pozycjach z dawnej NRD (Drezno, Jena, Halle i Greiswald). Ten przykład pokazuje jak trudno jest gonić świat, jak głębokie rany i rozlegle szkody poczynił w naszej części świata najlepszy z „systemów”. Jaki dystans dzieli nas od Niemiec, dziś wcale nie liderów, skoro nasi sąsiedzi mają w pierwszej „500” uczelni w skali globalnej 40 uniwersytetów, a my dwie w piątej setce…

Ranking niemieckich uniwersytetów

poniedziałek, 7 grudnia 2009

Rokitnica - Śląski Uniwersytet Medyczny w obiektywie, część 7. "

Rokitnica, kolebka uczelni, dla wielu z nas ważne miejsce. Tu niegdyś tętniło życie, codziennie przemieszczały się setki studentów w drodze na anatomię, histologię lub inne zajęcia początkowych lat studiów. Zdjęcia przedstawiają dzisiejszy stan budynku po prawej stronie ulicy, tu mieściło się Studium Wojskowe i akademik męski, a w podziemiach swą siedzibę miał klub „Czarny Kot”.

Dziś wszystko na głucho pozamykane, niszczeje, smutny widok…

Studium Wojskowe 1

Studium Wojskowe 2

sobota, 5 grudnia 2009

Grypa AH1/N1

Dziś dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci naszego kolegi, lekarza z Kępna. Niedawno media relacjonowały dramatyczne (może należałoby powiedzieć, skandaliczne) okoliczności jego transportu do szpitalu we Wrocławiu. Ten 32-letni lekarz zapłacił najwyższą cenę za swe powołanie zawodowe - cenę życia. Przed paru dniami zadzwonił do mnie jeden z moich byłych doktorantów sugerując bym jak najszybciej opisał sprawę braku w Polsce szczepionki na grypę AH1/N1. Kategorycznie stwierdził, że sytuacja jest niedopuszczalna i przekroczona została granica rozsądku, a zdrowie wielu ludzi zostało narażone na poważne niebezpieczeństwo. Obserwujemy dyskusję, Minister Zdrowia ma swe argumenty, Rzecznik Praw Obywatelskich prezentuje swe poglądy, wypowiadają się eksperci.
Nie jestem kompetentny by jednoznacznie orzec kto ma rację, niemniej za absolutnie konieczne uważam objęcie szczepieniem osób z grup podwyższonego ryzyka. Ta grupa to osoby z obniżona odpornością np. osoby dializowane, po przeszczepach, ale także część personelu służby zdrowia. Jak jest możliwe by w imię jakichś niejasnych zastrzeżeń dopuścić do narażenia zdrowia ludzkiego?
Czas już by środowisko lekarskie wypowiedziało się jednym głosem, nie możemy dalej zgadzać się na istniejącą sytuację.

piątek, 4 grudnia 2009

Rada Wydziału Lekarskiego w Zabrzu 3 grudnia

To krótkie (jak na nasze standardy) posiedzenie miało parę ważnych momentów.

Pierwsza ważna sprawa dotyczyła obrad komisji konkursowej wybranej w celu wybrania kandydata na kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Dziecięcej, Traumatologii i Wad Rozwojowych. Otóż komisja nie mogła podjąć pracy z powodu nieobecności jednego z jej członków - Prof. M. Zembali. Jedynym kandydatem jest Prof. J. Dzielicki. Dotąd komisja nie mogła być zwołana z powodu braku rozstrzygnięcia sądowego sporu Prof. Dzielickiego z Dyrektorem SK-1 w Zabrzu, ale ta przeszkoda została ostatecznie pokonana dzięki korzystnemu dla Profesora werdyktowi sądu. Dziekan Prof. W. Król nie krył oburzenia z powodu nieobecności Prof. Zembali; stwierdził, że rozważa skierowanie wniosku do Rzecznika Dyscyplinarnego uczelni.

Druga bulwersująca kwestia dotyczy próby odebrania głosu członkowi Rady Wydziału. Dziekan usiłował odebrać mi głos w zapoczątkowanej przez Niego dyskusji dotyczącej moich starań o uzyskanie stanowiska profesora zwyczajnego, ale jako „doświadczony” w tym względzie członek Senatu naszej uczelni nie posłuchałem tego zakazu i krótko zaprezentowałem na forum Rady Wydziału moje stanowisko.

Przy okazji tej dyskusji dowiedzieliśmy się, że Dziekan jest czytelnikiem mego bloga. To dla mnie zaszczyt i zachęta do dalszej aktywności.

środa, 2 grudnia 2009

Podsumowanie listopada

Ten tekst jest 301 zamieszczonym na blogu.

W minionym miesiącu najważniejsze były, w mojej ocenie, trzy sprawy. Jak zawsze, miarą znaczenia poruszanych tematów jest liczba komentarzy Czytelników.

Największe zainteresowanie wzbudziła relacja z posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach (nomen omen opublikowana 13 w piątek…) dotycząca niejasności wokół wyboru komisji konkursowej na stanowisko kierownika Kliniki Ginekologii i Położnictwa. Kwestie awansu osobowego dotyczą w zasadzie każdego z nas, co spowodowało tak duże zainteresowanie. Komentarze nie pozostawiają wątpliwości o poglądach opinii publicznej w tym względzie.

Czekamy na decyzje władz uczelni dotyczące sposobu wybierania wydziałowych komisji konkursowych, czytelne, obowiązujące w całej uczelni, niezmienne i zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.

Drugi problem dotyczył Ceglanej, został wywołany anonimowym listem, jaki nadszedł na moją skrzynkę. 7 listopada zamieściłem ten głos pielęgniarki (nadeszło 8 komentarzy), a 23 listopada opublikowałem wywiad z lekarzem – okulistą z tego szpitala (6 komentarzy). Nie pracuję w tym szpitalu, nie mam własnych obserwacji, ale nie ma żadnych podstaw by wątpić w szczerość prezentowanych poglądów. Trudno na podstawie przekazywanych treści wnosić, że dzieje się tam dobrze, ale czekamy na dalsze informacje z Ceglanej.

I ostatnia sprawa, pośrednio związana z poprzednią. Profesor Wylęgała opuścił mury uczelni, tak po prostu, takiego formatu człowiek znika z uczelni i nikt go nie zatrzymuje (nic mi o tym nie wiadomo). Informacja o tym fakcie z 10 listopada (5 komentarzy) i wywiad opublikowany 25 (6 komentarzy) pokazują, że pracownicy rozumieją, że utrata czołowych postaci to niepokojący sygnał, symptom kryzysu uczelni.

wtorek, 1 grudnia 2009

Ważne pismo dotyczące wyboru komisji konkursowej

Kliknij na poniższe obrazy, żeby powiększyć strony.

strona 1
strona 2