czwartek, 17 lipca 2014

Podwyżki w SUM

NSZZ „Solidarność” SUM w Katowicach Sosnowiec, 14.07.2014 r.
Podwyżki wynagrodzeń pracowników SUM w 2014 r.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach pismem Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2014 roku otrzymał środki w wysokości 13 550 249 zł /porównywalne do roku ubiegłego/ przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2014 rok dla pracowników naszej Uczelni, informację tę nasza uczelnia otrzymała dnia 6 czerwca 2014 roku.
W okresie dwóch tygodni służby ekonomiczne Uczelni opracowały pełną dokumentację niezbędną do dokonania podziału środków na podwyżki wynagrodzeń przyznane decyzją Ministra Zdrowia. 25 czerwca 2014 roku Senat SUM podjął uchwałę zatwierdzającą plan rzeczowo-finansowy SUM, w której zostały ujęte środki na podwyżki wynagrodzeń. 27 czerwca 2014 roku związki zawodowe działające w naszej uczelni otrzymały pismo od JM Rektora, w którym pracodawca zawarł informacje dotyczące:
wysokości otrzymanych środków na podwyżki, propozycje ich podziału, tabele zawierające poszczególne grupy pracownicze i stanowiska,
Pismo uwzględniało podział środków na wynagrodzenia osobowe i odliczenia na składki ZUS.
Związki zawodowe w ciągu jednego tygodnia, po odbyciu wewnętrznych spotkań oraz spotkania wspólnego, ustaliły wspólne stanowisko związkowe w sprawie podwyżek i uzgodniły spotkanie z władzami uczelni na dzień 8 lipca 2014r. Porozumienie płacowe zostało uzgodnione w dniu 8 lipca 2014 roku, a opracowany na tej podstawie dokument został podpisany przez strony 11 lipca 2014 roku.
Wypłata podwyżek wraz z pochodnymi /premia, wysługa lat/ z wyrównaniem od 1 stycznia 2014 roku, odbędzie się 31 sierpnia 2014 roku, dla pracowników niebędących nauczycielami i 1 września 2014 roku dla nauczycieli /w tym samym czasie co w roku ubiegłym/.
Dział Kadr przygotowuje porozumienia zmieniające do umowy o pracę, które muszą otrzymać wszyscy pracownicy SUM.
Wyrównaniem będą również objęci pracownicy, którzy po 1 stycznia 2014 roku odeszli na emerytury.
III etap podwyżek nastąpi w roku 2015.
Danuta Jarosz – przewodnicząca KZ NSZZ „S”

NSZZ „Solidarność” SUM w Katowicach Sosnowiec 14.07.14 r.

Podział dotacji na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników SUM

Grupa pracowników Podwyżka
wynagrodzenia zasadniczego w zł
Profesor zwyczajny 355,00
Profesor nadzwyczajny 340,00
Profesor SUM 335,00
Adiunkt habilitowany 330,00
Adiunkt 325,00
Starszy wykładowca ze stopniem dr 320,00
Starszy wykładowca 235,00
Asystent ze stopniem dr 220,00
Asystent 201,00
Wykładowca ze stopniem dr 208,00
Wykładowca bez stopnia dr 170,00
Lektor 205,00
Instruktor 170,00
Administracja 245,00
Pracownicy naukowo-techniczni 245,00
Biblioteka 245,00
Robotnicy 172,00
Obsługa 137,00
DS-y Administracja 245,00
DS-y Obsługa 137,00


Danuta Jarosz – Przewodnicząca NSZZ „S”

piątek, 4 lipca 2014

Horyzont 2020?

Wakacje „za pasem” i wcześniej sygnalizowałem czas wakacji także na blogu. Ale jest ważna sprawa, wymagająca krótkiego omówienia. Załączam pismo Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Lena Kolarska-Bobińska oraz apel dotyczący programu Horyzont 2020. Zachęcam do przeczytania tych dokumentów.

Pozornie sprawa jest prosta i oczywista; jest ogromna szansa na pozyskanie środków na badania. Należy poprzeć wszelkie działania dla wsparcia nauki, ale – w mojej opinii – mamy do czynienia raczej z koncertem życzeń niż konkretnymi działaniami. Nauka nie jest oderwana od rzeczywistości, by mogła wpisać się w rozwój kraju należy spełnić szereg warunków, np. dotyczących systemu prawnego, podatkowego czy prowadzenia działalności biznesowej. W Polsce nie istnieje pojęcie „zawód naukowiec”, mimo hucznie obchodzonej rocznicy 25 lat wolności, minione ćwierćwiecze nie było dobrym okresem dla polskiej nauki i polskich szkół wyższych.

Apele nie zastąpią realnych działań, a te, nawet, jeśli uda się stworzyć szeroki, ponadpartyjny i sięgający po zupełnie nowe instrumenty program, jego efekty zobaczymy dopiero po latach.

List Minister Leny Kolarskiej-Bobinskiej Pakt dla Horyzontu 2020

List Minister Leny Kolarskiej-Bobinskiej Pakt dla Horyzontu 2020

Pakt dla Horyzontu 2020

wtorek, 1 lipca 2014

Ważna inicjatywa społeczna

List do Premiera: POWRÓT DO POLSKI - List z poparciem dla naszych Rodaków