piątek, 28 marca 2014

Informacja o ważnej konferencji

Konferencja „Polska Majdan Ukraina” – Zabrze, 3 kwietnia 2014

3 kwietnia 2014 r. o godz. 9.30 w Kopalni Guido w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93 (poziom 320 metrów pod ziemią) odbędzie się międzynarodowa konferencja pt.: „Polska Majdan Ukraina”, zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie Pokolenie. Współorganizatorami wydarzenia są: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, NSZZ Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego. Patronat medialny: Gość Niedzielny.


Celem organizatorów konferencji jest nie tylko opowiedzenie o tym, co wydarzyło się w trakcie ostatnich miesięcy za naszą wschodnią granicą, ale także próba znalezienia odpowiedzi na kluczowe pytanie: jak wyglądają dzisiaj relacje polsko-ukraińskie. Na ile wydarzenia ostatnich miesięcy - w tym zdecydowane wsparcie dla ukraińskich działań wolnościowych przez polskie społeczeństwo i praktycznie wszystkie siły polityczne – wpłynęły na nasze wzajemne relacje?
Konferencja będzie się składać z trzech bloków tematycznych, w trakcie których rozmawiać będziemy o wspólnej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Do dyskusji o historii zaprosiliśmy naukowców: Ukrainę reprezentować będą dr Oleksander Zajcew z Uniwersytetu we Lwowie i prof. Ihor Sribiniak z Uniwersytetu Kijowskiego, natomiast stronę polską - dr Mariusz Zajączkowski z Polskiej Akademii Nauk oraz dr hab. Henryk Głębocki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Moderatorami paneli dyskusyjnych będą dr hab. Jan Jacek Burski z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr hab. Igor Halagida z IPN. Kolejny blok tematyczny poświęcamy teraźniejszości, a konkretnie obecności Polaków na kijowskim Majdanie. W dyskusji uczestniczyć będą m.in. wiceprzewodniczący Samoobrony Majdanu Andrij Gabrow, konsul RP w Kijowie Rafał Wolski oraz osoby, które spędziły w ostatnich tygodniach na tym ukraińskim przyczółku wolności po kilkaset godzin: Bianka Zalewska, Paweł Kukiz i Przemysław Miśkiewicz. Tematem zajmą się również koledzy, których łączy wspólna historia działalności w latach 80. w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów: Andrzej Drogoń, dyrektor katowickiego oddziału IPN, a także Paweł Kilarski oraz Krzysztof Walasek. Trzecią część naszej dyskusji poświęcimy temu, czy ostatnie wydarzenia na Ukrainie wpłyną na istotny przełom w naszych dwustronnych relacjach. Chcemy, by swoimi prognozami na temat przyszłości podzielili się dziennikarze i politycy. Wśród tych drugich znajdą się m.in. posłowie PO i PiS. Stronę ukraińską reprezentować będą politycy najważniejszych dzisiaj partii: UDAR-u, Batkiwszczyny oraz Swobody.

Rejestracja uczestników konferencji od godz. 8.30.

Zjazdy na poziom 320 będą odbywały się od godz. 8.40 po wcześniejszej rejestracji.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 1 kwietnia 2014 r. pod numerem telefonu +48 32 209 0002 lub mailowo: biuro@pokolenie.org.pl

Z uwagi na miejsce spotkania liczba uczestników jest ograniczona.

piątek, 21 marca 2014

O uczelni

Na stronie internetowej uczelni znajduje się informacja dotycząca powołania Pełnomocnika Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji. Tę funkcję od 1.03 br. pełni Prof. dr hab. Edward Wylęgała. Zapowiedziano równocześnie, że dojdzie do pewnych zmian organizacyjnych w uczelni dotyczących pozyskiwania środków na badania naukowe.

Z pewnością ten ruch należy ocenić pozytywnie, jako idący we właściwym kierunku, ale - jak pisałem w liście otwartym z 24.02.2014 roku opublikowanym na blogu 11.03.2014 - nawet najlepsze pomysły nie mają szans na powodzenie bez szerokiego wsparcia społeczności akademickiej. A takie wsparcie i chęć brania aktywnego udziału w kreowaniu projektów naukowych oraz ich konsekwentnej realizacji aż do opublikowania wyników badań w dobrych czasopismach może powstać – w mojej opinii – tylko na bazie szerokiej dyskusji w gronie pracowników naukowych. Nie wierzę w moc sprawczą nawet najlepszych idei niebędących „własnością” społeczną. Oczywiście mogę sobie wyobrazić sytuację, gdy jakaś idea stanowi przysłowiowe ziarno rzucone na żyzną glebę, by dalej rozkwitać przy udziale wielu osób. Liczę, że powołanie Pełnomocnika Rektora w osobie tak znakomitego naukowca jak Profesor Wylęgała wykreuje taką właśnie ogólnouczelnianą dyskusję. Uważam, że aktualna sytuacja nie sprzyja aktywności naukowej z wielu powodów np. bardzo małej liczby młodych pracowników nauki, ogromnego obciążenia pracą usługową w szpitalach klinicznych czy coraz większego wymiaru pensum dydaktycznego. Z w/w powodów dopiero reformy w uczelni, jako całości dają szanse na postęp w zakresie badań naukowych. Bez takiej otwartej, szerokiej dyskusji i wprowadzenia koherentnego, kompleksowego programu naprawczego nie ruszymy z miejsca.

Prof. Edward WylęgałaZ dniem 1 marca 2014 roku, Zarządzeniem nr 27/2014, JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki powołał Pana prof. dr hab. n. med. Edwarda Wylęgałę na Pełnomocnika Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji.

Zadaniem Pełnomocnika jest przede wszystkim współdziałanie z zespołami i jednostkami badawczymi Uczelni celem inicjowania współpracy między SUM a otoczeniem społeczno-gospodarczym, wsparcie w tworzeniu przedsięwzięć wymagających współpracy różnych grup badawczych zmierzającej do prowadzenia innowacyjnych badań naukowych, udział w pracach związanych z planowaniem strategicznym rozwoju Uczelni oraz przygotowanie programów realizacyjnych oraz kreowanie polityki informacyjnej dotyczącej pozyskiwania środków na realizację projektów innowacyjnych.

Ponadto, aby usprawnić pozyskiwanie oraz realizację projektów, planowane jest powołanie w miejsce Działu ds. Programów Międzynarodowych nowej jednostki organizacyjnej, która w swoim zakresie działalności będzie miała zadania związane z pozyskiwaniem środków na naukę i badania bez względu na źródło ich pochodzenia.

Źródło: http://www.sum.edu.pl/aktualnosci.php?wid=18&news=3376

środa, 19 marca 2014

Podziękowanie

Dziękuję Panu Profesorowi Andrzejowi Witkowi, Dziekanowi WLK za wypowiedź dotyczącą kolokwium habilitacyjnego (19 marca, godzina 9;17, do listu otwartego). To są ważne uwagi i wyjaśnienia. Przy okazji apeluję o jawność wypowiedzi. Anonimowość nie sprzyja jakości dyskusji.
Wojciech Pluskiewicz

piątek, 14 marca 2014

Wspomnienie

Wczoraj zmarł Profesor Jan Zbigniew Szczepański, były kierownik Katedry Pediatrii oraz były Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Odszedł kolejny Wielki Nauczyciel, dydaktyk i naukowiec. Nabożeństwo żałobne odbędzie się 15 marca o godz. 9 kościoła Św. Józefa w Zabrzu ul. Roosevelta 104.
Z Profesorem spotkałem się po raz pierwszy w 1980 lub w 1981 roku. W maju 1981 roku odbywały się pierwsze wolne wybory władz dziekańskich i rektorskich. Pamiętam ten okres bardzo dobrze, gdyż byłem aktywnym uczestnikiem tych wydarzeń, jako członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Wspólnie z NSZZ „Solidarność” poparliśmy kandydaturę Profesora Szczepańskiego w wyborach na Dziekana wydziału zabrzańskiego. To był kandydat spoza „układu” partyjnego, dający gwarancję kontynuacji reform zapoczątkowanych jesienią 1980 roku. Z pewnością wiele osób aktywnie zaangażowanych w te wydarzenia pamięta Profesora, jako uczciwego i prostolinijnego człowieka. Pewnie Jego wiara w dobrą wolę innych osób była zbyt duża, a świat tego okresu nie był zbyt łaskawy dla osób o konstrukcji Profesora. Ale to właśnie dzięki takim osobom jak Profesor Szczepański ocalała wiara w wartości akademickie.

wtorek, 11 marca 2014

List otwarty

Zamieszczam dziś list otwarty skierowany do Rektora naszej uczelni Prof. dr hab. Przemysława Jałowieckiego. Ten list został opublikowany w marcowym numerze Newslettera uczelni.

W tej samej edycji Newslettera znajduje się także rozmowa z Rektorem Prof. dr hab. Przemysława Jałowieckim, którą zamieszczam poniżej. W tej rozmowie Rektor przedstawia działania mające poprawić stan rzeczy i skuteczność prowadzenia badań. Czas pokaże czy te kroki będą skuteczne.

Mam nadzieję, że niebawem w uczelni powstanie zespół roboczy, który opracuje nowatorski program zmian zasad prowadzenia badań naukowych.

Uważam, że w kolejnym etapie koherentny projekt reform powinien zostać poddany ocenie środowiska akademickiego naszej uczelni.

Nie chodzi tylko o pieniądze, nauka wymaga przede wszystkim stabilizacji, czytelnych zasad oraz sprzyjającej atmosfery. Nikt z nas sam nic nie osiągnie, dopiero wspólna praca da efekty w postaci publikacji. Same granty nic nie znaczą, od pozyskania środków finansowych do finalnego wyniku w postaci publikacji droga jest daleka. Potrzebujemy głębokich zmian, odważnych kroków, obejmujących wszystkie części i etapy procesu powstawania i realizacji badań naukowych. Takich reform nie da się po prostu zadekretować, zalecić czy podpowiedzieć. Muszą one powstać w naszych głowach, to my, pracownicy naukowi uczelni, powinniśmy stać się prekursorami i inicjatorami tych reform.

Ostatecznie przyjęty projekt powinien niezwłocznie wejść w życie. Należy mieć świadomość, że cykl realizacji badań naukowych jest długi, a od pomysłu do opublikowania wyników badań mija nieraz kilka lat. Niemniej, jeśli nie podejmiemy odważnych kroków reformatorskich już dziś trudno liczyć na postęp i poprawę pozycji naszej uczelni w przyszłości.

List otwarty

Rozmowa z J.M. Rektorem

piątek, 7 marca 2014

Ważny problem pracowniczy poruszony przez NSZZ "Solidarność"

Pismo do rektora