wtorek, 17 kwietnia 2012

WAŻNE INFORMACJE O WYBORACH

W.P.
Kierownicy Jednostek
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,

Szanowni Państwo,
W związku z licznymi wątpliwościami zgłaszanymi Wydziałowej Komisji Wyborczej, a dotyczącymi szczegółowego przebiegu wyborów wydziałowych do organów kolegialnych ŚUM w dniu 19.04.2012 r. uprzejmie proszę o przekazanie wszystkim pracownikom Państwa Jednostek następujących informacji uzyskanych po konsultacjach z Uczelnianą Komisją Wyborczą:
W wyborach wydziałowych do organów kolegialnych ŚUM nie głosuje się jak w poprzednich wyborach w lokalach wyborczych, lecz w ramach zebrań wyborczych!
Zebrania wyborcze w danej grupie zwoływane są na określoną godzinę i wyborów na nich dokonuje się w kilku głosowaniach do momentu zakończenia wyborów i wypełnienia limitu miejsc.
Wszyscy pracownicy z danej grupy powinni przybyć na zebranie wyborcze bezwzględnie punktualnie o wyznaczonej godzinie (wg podanego poniżej harmonogramu) – w tym momencie rozpocznie się wydawanie kart do głosowania.
Po około 15 minutach przewodniczący Zebrania ogłasza zakończenie wydawania kart do głosowania – od tego momentu żadnym spóźnionym osobom nie będą wydawane karty i tym samym nie będą one mogły uczestniczyć w pierwszym głosowaniu! O ile zajdzie konieczność przeprowadzenia drugiego lub kolejnego głosowania osoby te będą mogły w nim uczestniczyć.
Po rozdaniu kart go głosowania przewidywane jest ok. 30 minut na wypełnienie kart i wrzucenie ich do do odpowiednio oznaczonych urn. Po ogłoszeniu przez przewodniczącego zebrania zakończenia głosowania nie będzie już możliwe wrzucanie głosów do urn wyborczych.
Po zakończeniu głosowania uczestnicy zebrania proszeni są o pozostanie na Sali rady Wydziału do momentu zakonczenia liczenia głosów przez Komisję Wyborczą!
W przypadku gdy w pierwszym głosowaniu nie uda się wypenić limitu miejsc przewidzianych dla poszczegolnych wybieranych organów kolegialnych przewodniczący zebrania zarządza kolejne głosowanie przeprowadzane według podane wyżej schematu.
Zebranie kończy się o godzinie wynikającej z podanego poniżej harmonogramu!
O ile nie uda się wypełnić limitu miejsc do momentu zakonczenia zebrania kolejne tury głosowań przeprowadzone zostaną na zebraniach wyborczych zorganizowanych w ramach II tury w wyznaczonym przez Komisję Wydziałową dniu w okresie od 25.04 do 10.05.2012 r.

Harmonogram zebrań wyborczych w dniu 19.04.2012 r.:
Godz. 9.00 – 11.00
1. Wybory do Senatu z grupy:
- profesorów i doktorów habilitowanych
2. Wybory do Rady Wydziału z grupy:
- profesorów i doktorów habilitowanych

Godz.11.00 -14.00
1. Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy:
- nauczycieli akademickich bez stopnia doktora habilitowanego,
2. Wybory do Senatu z grupy:
- nauczycieli akademickich bez stopnia doktora habilitowanego,
3. Wybory do Rady Wydziału z grupy:
- nauczycieli akademickich bez stopnia doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy,
Godz. 14.00 do momentu zapełnienia limitu miejsc na liście
1. Wybory do Rady Wydziału z grupy:
- pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy.

Uprzejmie proszę o przekazanie powyższych informacji wszystkim pracownikom zatrudnionym w Państwa Jednostkach.

Z poważaniem
Dr hab. Grzegorz Cieślar
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

0 komentarze: