piątek, 30 marca 2012

JESZCZE O PROCEDURACH WYBORCZYCH

Na stronie internetowej uczelni znajduje się uchwała nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej wskazująca, że w przypadku wyboru samodzielnych pracowników nauki do Rad Wydziałów Lekarskich należy wybrać 51 zamiast 55 osób, tak by zapewnić miejsce dla Dziekana i Prodziekanów. Trudno mi jest zrozumieć ten zapis skoro nowe władze dziekańskie będą wybierane przez nowe RW. Nie wyobrażam sobie sytuacji i trudno mi ją zaakceptować by na funkcję Dziekana i Prodziekanów kandydowały osoby, które nie uzyskały mandatu społecznego i nie weszły w skład RW. Ustawa o Szkolnictwie Wyższym w art. 76 pkt. 3. wskazuje, że sposób powoływania osób na kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (tj. dziekan, prodziekani) określa statut. Nasz Statut (który został przegłosowany jednomyślnie) ogranicza tę sprawę do § 78 pkt. 1., w którym czytamy: Wybór Dziekana i prodziekana dokonują nowowybrane Rady Wydziałów. Doraźna Komisja Statutowa, a także Senatorowie zapomnieli, że mamy nowowybrane rady wydziałów, do których wchodzą automatycznie wszyscy samodzielni pracownicy nauki, ale mamy także rady wydziałów, do których samodzielni pracownicy nauki są wybierani. W znowelizowanym statucie stary § 78, został po prostu przepisany co spowodowało, że Uczelniana Komisja Wyborcza musiała w tej sprawie podjąć uchwałę. Niestety Statut SUM nie precyzuje, że kandydaci na funkcje dziekana i prodziekanów muszą pochodzić z grona wybranych członków rady wydziału (to jest kolejna luka prawna w Statucie i Regulaminie Wyborczym).
W praktyce nie ma możliwości by funkcję Dziekana lub Prodziekana objęła osoba spoza składu RW, ale teoretycznie można wykluczyć takiego scenariusza.

0 komentarze: