sobota, 31 marca 2012

WAŻNY KOMENTARZ DOTYCZĄCY WYBORÓW

Tak się dzieje, kiedy władza uważa, że jest nieomylna i lekceważy życzliwe uwagi osób trzecich. Chciałam przypomnieć, że na ręce prof. dr hab. Zbigniewa Gąsiora, Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowej (DKS) w styczniu przesłałam swoje uwagi do Statutu (były one też umieszczone na tym blogu), wśród nich była propozycja dotycząca wyboru dziekana w świetle nowych przepisów ograniczających liczebność rady wydziału. Przypominam te propozycję:
„§ 78 w znowelizowanym statucie został utrzymany bez zmian stary zapis: Wybory Dziekana i Prodziekanów dokonują nowo-wybrane Rady Wydziałów. Wprowadzenie § 40 i nie zaktualizowanie wyżej cytowanego zapisu może spowodować poczucie niesprawiedliwości wśród samodzielnych pracowników, gdyż w zależności od przypisania do danej rady wydziału w jednym przypadku wszyscy samodzielni będą decydowali o wyborze dziekana, a w drugim przypadku tylko wybrani samodzielni pracownicy (dotyczy to członków rad wydziałów lekarskich). Dlatego tak jak w przypadku wyborów rektora poprzez uczelniane kolegium rektorskie wybór dziekana musi być dokonany poprzez wydziałowe kolegium elektorskie. Dla wydziałów, które nie dokonują wyboru samodzielnych pracowników do rady wydziały nowo-wybrana Rada Wydziału staje się automatycznie wydziałowym kolegium elektorskim”:

Uważam, że po wyborze dziekanów w wydziałach lekarskich następnie dokonuje się wyboru do rady wydziału przedstawicieli z grupy prof. i dr hab., a ponieważ pozostałe grupy już są wybrane należy zmniejszyć tylko ich liczebność przyjmując kryterium największej liczby otrzymanych głosów.
Ta logiczna propozycja, którą możemy znaleźć w regulaminach wyborczych innych uczelni (patrz regulamin wyborczy Uniwersytetu Śląskiego) nie została doceniona ani przez DKS, nie została uwzględniona podczas głosowania nad Statutem, ani też nie przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. W tych wyborach grupa profesorów i doktorów habilitowanych jest bardziej zaangażowana w procedurę wyborczą, gdyż po raz pierwszy musi dokonywać wyboru do rad wydziału, stąd też wnikliwe „studiowanie” Regulaminu Wyborczego i dostrzeganie w nim niedociągnięć prawnych. Pojawiają się już pierwsze zapytanie do Pani Przewodniczącej UKW, a UKW informuje nas o podjęciu pierwszych uchwał i publikuje komentarze do uchwalonego nie tak dawno, bo 14 marca przez Senat Regulaminu Wyborczego.
Prof. A. Kochańska - Dziurowicz

0 komentarze: