środa, 9 marca 2011

Strażnicy etyki w polskiej nauce

Dnia 15 lutego br. minister B. Kudrycka powołała Zespół ds. Dobrych Praktyk Akademickich. Zastąpił on Zespół ds. Etyki.

W skład Zespołu wchodzą:
 • Maciej Banach, [dr hab. med., Uniwersytet Medyczny w Łodzi, lekarz, podsekretarz stanu]
 • Grzegorz Gładyszewski [prof. dr hab. Politechnika Lubelska, fizyk]
 • Jan Hartman [prof. dr hab. Uniwersytet Jagielloński, filozof i etyk]
 • Janusz Mariański [ prof. dr hab. KUL w Lublinie, ksiądz, etyk, socjolog]
 • Aurelia Nowicka [ prof. dr hab. UAM w Poznaniu, prawnik, prawo autorskie]
 • Grzegorz Racki [prof. dr hab. Instytut Paleobiologii PAN, paleogeolog, naukoznawca]
 • Grażyna Skąpska [prof. dr hab. Uniwersytet . Jagielloński, socjolog]
 • Wojciech Tomasik [prof. dr hab. Uniwersytet Bydgoski, literaturoznawca]
 • Aleksandra F. Wiktorowska [prof. dr hab. Uniwersytet Warszawski, prawnik, prawo adm.]
 • Marek Wroński. [dr med., Warszawski Uniwersytet Medyczny, lekarz, patologia nauki]


Do zadań Zespołu należy:
 1. formułowanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących naruszania dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyższym;
 2. prowadzenie prac związanych z określeniem zasad dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyższym, w tym zasady przejrzystości w recenzowaniu prac naukowych, prac doktorskich, prac habilitacyjnych i wniosków o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz ograniczających naruszanie dobrych praktyk akademickich;
 3. opiniowanie i analizowanie propozycji rozwiązań, w szczególności w zakresie definicji plagiatu, zmian prawa autorskiego i poszanowania praw własności intelektualnej;
 4. formułowanie opinii i propozycji rozwiązań systemowych w zakresie działalności rzeczników i komisji dyscyplinarnych;
 5. formułowanie opinii i wniosków w sprawach skierowanych przez Ministra, dotyczących w szczególności:
  1. postępowania uchybiającego obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego,
  2. nepotyzmu,
  3. nadużycia władzy,
  4. prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec własnej uczelni, instytutu badawczego, instytutu naukowego lub pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk,
  5. braku poszanowania praw własności intelektualnej,
  6. stosowania kryteriów pozamerytorycznych w ocenie pracy nauczycieli akademickich, pracowników naukowych oraz studentów,
  7. dyskryminacji,
  8. podważania autorytetu oraz kompetencji naukowych i uprawnień,
  9. mobbingu,
  10. konfliktu interesów;
 6. współpraca z komisją do spraw etyki w nauce przy Polskiej Akademii Nauk;
 7. współpraca z rektorami uczelni oraz rzecznikami dyscyplinarnymi przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego w zakresie spraw dyscyplinarnych nauczycieli akademickich.

3 komentarze:

Anonimowy pisze...

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/nie-bedzie-orla-na-dyplomie-liczne-kontrowersje,1,4205179,wiadomosc.html

Anonimowy pisze...

Zespół Dobrych Praktyk Akademickich powinien w pierwszej kolejności zbadać rektorów wyższych uczelni zanim zacznie z nimi współpracować. W szczególności
należy sprawdzić ich pod wzgledem nepotyzmu, nadużycia władzy, przestrzegania prawa, dyskryminacji, mobbingu i konfliktu interesów. W przypadku naszej uczelni będą to z pewnością ciekawe informacje.

Anonimowy pisze...

Kupczenie wpływami, mobbing i matactwa to również część repertuaru dziekana króla. Być może zewnętrzna komisja jest nadzieją dla wielu pokrzywdzonych wobec częstego tchórzostwa środowiska.