środa, 7 kwietnia 2010

O konkursach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Przebieg konkursów na kierowników Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Katowicach oraz Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej w Zabrzu unaocznił nam konieczność szczegółowego uregulowania procedur konkursowych. Zatem z uznaniem należy przyjąć fakt zaprezentowania członkom Rad Wydziałów Lekarskich projektów regulaminów pracy komisji konkursowej. Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Prof. dr hab. n. med. Wojciech Król pocztą internetową wysłał członkom Rady Wydziału projekt regulaminu prezentowany poniżej. Dzięki tej inicjatywie mamy możliwość wniesienia swych uwag, które możemy Dziekanowi odesłać pocztą elektroniczną. Regulamin RW ma przyjąć na posiedzeniu dnia 15 kwietnia 2010. To dobra praktyka.
Toteż ze zdziwieniem przyjąłem informację, że na Wydziale Lekarskim w Katowicach analogiczny regulamin ma być zatwierdzony już jutro. Co więcej, nie było żadnych konsultacji. A przecież to właśnie w Katowicach miały miejsce najbardziej głośne wydarzenia; konkurs na stanowisko kierownika Katedry i Kliniki Hematologii oraz niedawny konkurs na stanowisko kierownika Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa odbiły się głośnym echem nie tylko w naszej uczelni. Dlatego właśnie od władz tego wydziału należałoby oczekiwać szczególnie uważnego wsłuchania się w głos społeczności akademickiej.
Dodatkowo zdziwienie budzą pewne różnice między oboma regulaminami (oba projekty prezentuję poniżej). Nie negując prawa do autonomii wydziałów uczelni w tym przypadku należy wprowadzić jednolite zasady dla całej uczelni. Co najmniej dwie przesłanki skłaniają do przyjęcia takiego poglądu: po pierwsze kierownik jednostki klinicznej automatycznie (zgodnie z uregulowaniami ustawowymi obejmuje stanowisko ordynatora) i trudno jest zaakceptować by ordynatorzy w tym samym szpitalu byli wyłaniani wg odmiennych reguł (w niektórych szpitalach klinicznych znajdują się kliniki z różnych wydziałów); po drugie wszyscy kandydaci na stanowiska kierownicze przechodzą dalszą konkursową procedurę w Senacie, a ten jest jeden w uczelni. W końcu Rektor podpisuje nominację, dlaczego miałby podejmować decyzję w odniesieniu do kandydatów ocenianych wg różnych zasad?
Różnice między regulaminami dla wydziałów lekarskich zaznaczyłem.

Projekt Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej – Wydział w Zabrzu

A. Informacje ogólne

 1. Postępowanie konkursowe ma na celu wybór kandydata do pełnienia funkcji kierownika katedry, kliniki, oddziału klinicznego, zakładu, studium oraz kolegium

 2. Konkurs ogłasza Rektor na wniosek Dziekana właściwego wydziału Postępowanie konkursowe przeprowadza z upoważnienia Rektora, Dziekan

 1. Dziekan zawiadamia właściwe jednostki o wszczęciu postępowania konkursowego wskazując minimalne warunki i wymagania, jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o funkcje, określając termin do którego należy składać wymagane dokumenty

 2. Postępowanie jest ważne jeżeli została zgłoszona co najmniej jedna kandydatura

 3. Dziekan dokona wstępnej, pod względem formalnym, oceny dokumentu złożonych przez kandydatów (kandydata). Dokumenty kandydatów (kandydata), spełniających minimalne wymagania i warunki, Dziekan przekazuje komisji, a pozostałe, nie spełniające wymagań formalnych zwraca właściwym osobom.

B. Praca komisji – skład komisji

 1. Oceny Kandydata (kandydatów) dokonuje komisja powołana przez Rektora w skład której wchodzą: Dziekan jako przewodniczący oraz pięciu członków wybranych zwykłą większością głosów przez właściwą Radę Wydziału

 1. W komisji konkursowej na stanowisko kierownika kliniki/oddziału klinicznego – ordynatora uczestniczy bez prawa głosu Dyrektor Szpitala którego konkurs dotyczy

 1. W skład komisji nie może wchodzić osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, osoby, biorącej udział w postępowaniu albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

 1. Jeżeli okoliczności, o których mowa wyżej zostaną ujawnione po powołaniu komisji, Rektor powołuje nowego członka komisji W projekcie dla Wydziału w Katowicach nie ma tego punktu


C. Praca komisji – głosowanie

 1. Komisja ocenia kandydata (kandydatów) kierując się następującymi kryteriami:

 • osiągnięcia w pracy naukowej

 • dydaktycznej

 • klinicznej

 • organizacyjnej

 1. Jedną z integralnych części postępowania konkursowego jest rozmowa z kandydatem (kandydatami) W projekcie dla Wydziału w Katowicach nie ma tego punktu

 1. Ocena poszczególnych kandydatów (kandydata) dokonywana jest w głosowaniu tajnym przy obecności wszystkich członków komisji. Uznaje się, że kandydat otrzyma pozytywną opinię, jeżeli uzyskał co najmniej 4 głosy „za”.

Pod pojęciem „zwykła większość głosów” rozumie się otrzymanie większej liczby głosów „za” niż „przeciw”, przy czym nie brane są pod uwagę głosy wstrzymujące się. (zapis z projektu dla Wydziału w Katowicach, w projekcie dla Wydziału w Zabrzu nie ma tego punktu)

 1. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganych czterech głosów za”, Dziekan zaprasza w czasie tego samego posiedzenia kandydata (kandydatów) na kolejną, drugą rozmowę indywidualną po której odbywa się drugie głosowanie na tych samych zasadach jak głosowanie pierwsze

 • do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci z największa ilość głosów „za” a przy równej ich ilości kandydaci z najmniejszą liczbą głosów „przeciw”

 • jeżeli powyższe zasady nie pozwalają na wyłonienie dwóch kandydatów, do drugiej tury przechodzą wszyscy uczestniczący w konkursie

 1. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał pozytywnej opinii komisji lub Rektor nie dokonał wyboru, Dziekan na wniosek Rektora, w terminie trzech miesięcy od zakończenia postępowania, ponownie przeprowadza postępowanie konkursowe

 1. W drugim postępowaniu konkursowym obowiązują takie same zasady jak w postępowaniu pierwszym-wygrywa kandydat który uzyskał minimum 4 głosy „za”.

 2. Przy równej ilości głosów „za” w drugim postępowaniu konkursowym, o wyborze kandydata decyduje Rada Wydziału w głosowaniu tajnym, po przedstawieniu przez Przewodniczącego Komisji dotychczasowego przebiegu konkursu.

 3. Z każdego posiedzenia komisja sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant

 4. Wyniki oceny komisji wraz z całą dokumentacją postępowania przewodniczący komisji przekazuje
  Rektorowi

 5. Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu powołuje na stanowisko kierownika katedry, kliniki, oddziału klinicznego, zakładu, studium, kolegium na wniosek Dziekana właściwego wydziału zaopiniowany przez Radę Wydziału

  Kursywą zaznaczono akapity będące częścią statutu ŚUM


Regulamin Wydziałowej Komisji Konkursowej – Wydział w Katowicach

 1. Wydziałowa Komisja Konkursowa jest powoływana doraźnie w celu dokonania oceny kandydata (kandydatów), który (którzy) złożył (złożyli) w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego w Katowicach dokumentację konkursową w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym.

 2. Skład Komisji Konkursowej stanowią:

 • dziekan-jako przewodniczący Komisji

 • pięciu Członków wybranych zwykłą większością głosów przez Radę Wydziału w głosowaniu tajnym

 • dyrektor właściwego szpitala z głosem doradczym w przypadku, gdy Komisja rozstrzyga konkurs na funkcję kierownika kliniki/oddziału klinicznego będącego jednocześnie ordynatorem oddziału szpitalnego.

 1. Pod pojęciem „zwykła większość głosów” rozumie się otrzymanie większej liczby głosów „za” niż „przeciw”, przy czym nie brane są pod uwagę głosy wstrzymujące się.

  W projekcie dla Wydziału w Zabrzu nie ma tego punktu

 2. W skład Wydziałowej Komisji Konkursowej nie może wchodzić osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, osoby, której dotyczy postępowanie, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności.

  Nie ma informacji kto powołuje w zastępstwie (jest w projekcie zabrzańskim)

 3. Oceny poszczególnych kandydatów (kandydata) dokonuje jest w głosowaniu tajnym przy obecności wszystkich członków Komisji. Uznaje się, że kandydat otrzymał pozytywną opinię, jeżeli uzyskał co najmniej cztery głosy „za”.

 4. Jeżeli do konkursu zgłosił swój udział więcej niż jeden kandydat i w wyniku tajnego głosowania nie dokonano wyboru, istnieje możliwość powtórzenia głosowania na tym samym posiedzeniu Komisji Konkursowej.

  1. W przypadku gdy w powtórnym głosowaniu nie zostanie wyłoniony kandydat konkurs należy uznać za nierozstrzygnięty i ponownie go ogłosić w terminie przewidzianym Statutem SUM.

 5. Jeśli do konkursu zgłosi swój udział więcej niż dwóch kandydatów i w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie otrzyma pozytywnej opinii, do drugiej tury głosowania przechodzi jedynie dwóch, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”.

  1. W sytuacji gdy wszyscy kandydaci uzyskają taką samą liczbę głosów w pierwszej turze głosowania, to do drugiej tury przechodzą wszyscy kandydaci.

  1. Jeżeli w drugiej turze żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej opinii, konkurs należy uznać za nierozstrzygnięty i ponownie go ogłosić w terminie przewidzianym Statusem SUM.

 6. W przypadku wyłonienia kandydata Wydziałowa Komisja Konkursowa występuje z wnioskiem do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie powierzenia funkcji kierownika wyłonionemu w procedurze konkursowej kandydatowi.

  W projekcie dla Wydziału w Zabrzu nie ma tego punktu

 7. Wydziałowa Komisja Konkursowa powinna zakończyć procedurę konkursową zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu konkursowym, chyba że zajdą okoliczności uniemożliwiające dotrzymanie tego terminu.

 8. W przypadku gdy posiedzenie Komisji nie może się odbyć z powodu przedłużającej się absencji chorobowej któregoś z członków przewodniczący Komisji występuje z wnioskiem do Rady Wydziału w sprawie wyboru nowego członka Komisji.

  W projekcie dla Wydziału w Zabrzu nie ma tego punktu

 9. Z każdego posiedzenia Komisja sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant.

 10. Wyniki oceny Komisji wraz z całą dokumentacją postępowania przewodniczący Komisji przekazuje Rektorowi.

3 komentarze:

Anonimowy pisze...

Te dwa odbiegające od siebie projekty ("zabrzański" i "katowicki") obrazują jak bardzo ta władza nie panuje nad sytuacją w Uczelni. Ale czemuż się dziwić, jeśli jedynym najbardziej widocznym celem obecnych władz Uczelni jest skłócanie środowiska, niszczenie konstruktywnej opozycji, nie przyjmowanie krytyki, itp. To są rządy, które napewno nic dobrego nie są w stanie dla tej uczelni zrobić.
ŻAL SERCE ŚCISKA.

Anonimowy pisze...

Panie Profesorze, z uwagą przeczytałam dzisiejsze informacje, oczywiście jak zwykle "coś nie gra". Ale ja też jestem członkiem Rady Wydziału, a nic nie otrzymałam do oceny. Sprawdziłam przed chwilą, regulamin dziekan Król wysłał tylko kierownikom jednostek, nie szeregowym członkom Rady. Jak to ma być, są równi i równiejsi?! po co ta farsa?! swoją drogą ciekaw jestem ilu adresatów wyśle swe uwagi, ja choć bym chciała nie moge się wypowiedzieć, jestem tu, w tym uniwersytecie (?) NIKIM...

Anonimowy pisze...

Już dawno przestałam żyć złudzeniami !!!! Nie wierzę by obecne władze miały dobre intencje jeśli chodzi o naprawianie i konstruktywne działania, ale nie przestanę się chyba dziwić bierności środowiska akademickiego !