środa, 18 kwietnia 2012

LEPIEJ PÓŹNO NIŻ WCALE, POWAŻNY BŁĄD PROCEDURALNY NAPRAWIONY

Uchwała Nr 7/2012


2012-04-18


Uchwała Nr 7/2012
z dnia 17 kwietnia 2012r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
na kadencję 2012 – 2016

w sprawie: interpretacji zapisów Regulaminu Wyborów na kadencję 2012-2016

Działając na podstawie § 71 ust. 4 pkt 4 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i § 4 ust. 1 lit f) Regulaminu Wyborów Ogólnouczelnianych i Wydziałowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2012 – 2016 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 73/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów ogólnouczelnianych i wydziałowychUczelniana Komisja Wyborcza

uchwala co następuje:§ 1

W związku z przedstawioną wątpliwością co do zgodności zapisu § 20 ust. 1 Regulaminu Wyborów Ogólnouczelnianych i Wydziałowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2012 – 2016 z treścią art. 71 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Uczelniana Komisja Wyborcza wyjaśnia, że wybór kandydata uważa się za dokonany jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów.

§ 2Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ewa Birkner

0 komentarze: