piątek, 13 lutego 2009

Aktualna sytuacja polskich uczelni nie jest dobra. Wynika to z wieloletnich zaniedbań minionej epoki „najlepszego z systemów sprawiedliwości społecznej’, ale niestety ostatnie dwudziestolecie nie było okresem przełomu i odbicia od dna.

Z przyjemnością informuję o nowej inicjatywie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które na swej stronie przedstawia projekt: „Partnerstwo do wiedzy: nowy model kariery akademickiej” dostępny na stronie www.nauka.gov.pl w zakładce „szkolnictwo wyższe” pod nazwą „konsultacje społeczne”.

W ciągu następnych 14 dni można zgłaszać do tego projektu uwagi i komentarze do czego gorąco zachęcam.

Weźmy zatem nasze sprawy w nasze ręce, Koleżanki i Koledzy!

2 komentarze:

Anonimowy pisze...

Jako grupa pracowników dydaktycznych i naukowych ŚUM wyrażamy swoje obawy dotyczące obiektywności, zgodności z przepisami ustawy o szkolnictwie wyższym i konstytucyjnymi prawami jadnostki wprowadzenia systemu on-line oceny nauczycieli akademickich przez studentów.

System ten bez żadnych konsultacji w środowisku akademickim zostanie wprowadzony na ŚUM jako forma zdalnej, internetowej oceny pracowników przez osobu studiujące. Nie są nam znane żadne informacje na temat zakresu, formy, skali oceny, jak również docelowej grupy pracowników, których będzie dotyczyć ocena. Odnosimy wrażenie, że system ten jest tworzony, głównie w celu realizacji doraźnych i niejasnych celów, m.in. jako środek do pozbycia się pracowników.

W opinii prawników, grupy radców prawnych powołanych do oceny zgodnosci takiego systemu z prawem pracowniczym metoda ta budzi istone zastrzeżenia i wątpliwości natury administracyjnej, techniczenej, moralnej i prawnej. Szczególnie niepokojący jest fakt niemożliwości weryfikacji prawdziwosci statusu (student ŚUM) osoby wypełniającej ankietę.


Nasza szczególna uwaga skupia się na na kilku bardzo istotnych aspektach i wadach wprowadzanego systemu:

1. niemożliwe jest sprawdzenie, czy osobą głosującą jest rzeczywiscie student naszej uczelni, czy inna osoba podająca się za w/w, metoda kodu dostępu nie zabezpiecza przed możliwością .
2. wnioskujemy o podanie kryteriów oceny końcowej pracownika, tzn. powyżej/poniżej jakiego progu procentowego głosów jego ocena będzie pozytywna (nagroda) lub negatywna (kara)
3. prosimy o publiczne opublikowanie treści i formy ankiety, np. na stronie internetowej ŚUM
4. chcemy dowiedzieć się,jak taka ocena może przyczynic sie na wynik oceny okresowej pracownika
5. domagamy sie odtajnienia, jawności wyników na wniosek zainteresowanej osoby
6. domagamy się stworzenia specjalnie zabiezpieczonego systemu, w kórym niemożliwe jest zmienianie wyników na szkodę lub korzyść pracownika oraz systemu certyfikacji, który uwiarygadnia osobę oddającą ocenę.
7. sugerujemy wprowadzenie podobnego, anonimowego systemu oceny on-line dla wszystkich pracowników naukowych (samodzielnych i niesamodzielnych, w tym kierowników katedr), którzy również prowadzą zajęcia dydaktyczne.

Popieramy w całości dotyczchczasowy system anonimowych ankiet, który wymagał fizycznej obecności studenta w dziekanacie wydziału, to jedyny sposób sprawdzenia zgodności osoby wypełniajacej ankiete ze stanem faktycznym. W przypadku systemu on-line nie ma możliwości identyfikacji osoby wypełniającej ankietę, pomimo, że może posiadać tzw. kod dostępu.

Po konsultacjach dotyczących technologii informatycznych jednoznaczne stwierdzamy, że niemożliwe jest stworzenie systemu oceny on-line, który spełnia powyższe postulaty w zakresie bezpieczeństwa, poufności i ochrony danych osobowych ocenianych pracowników.

Ocena ankietowa jest niezbędnym i potrzebnym elementem funkcjonowania uczelni, jednak z powodu specyfiki pracy edukacyjnej różni się od oceny np. urzędników, pracowników korporacji czy polityków. Jest ona obciążona specyficznym charakterem osoby wydającej opinię, która może stać się swoistą wendetą przeciwko określonemu pracownikowi. Wyrażamy poważne obawy, że system ten stanie się niesprawiedliwym narzędziem eliminacji bardzo dobrych naukowców i/lub dydaktówów wyłącznie z powodu nieobiektywnej oceny studenta. Najlepsi pracownicy dydaktyczni, którzy w dobrej wierze stosują okresowe metody sprawdzenia wiedzy (kolokwia, sprawdziany, etc) staną sie ofiarami nieobiektywnego systemu oceny, wprowadzonego głównie w celu zdyscyplinowania pracownika.

Na podstawie opinii wydanej przez środowisko prawników i specjalistów prawa pracy, wprowadzany system oceny on-line pracowników nie spełnia podstawowych kryteriów obiektywności i rzetelności oceny jakości pracy akademickiej. Podstawowe wady tego systemu dyskwalifikujące go to: możliwość wypełniania ankiet przez osoby nie będące studentami, tj. brak weryfikacji statusu danej osoby, brak jadnoznacznych kryteriów oceny i weryfikacji pracownika, niejawność i utajnienie wyników dla osób poddanych ocenie, osoba zainteresowana nie ma obecnie dostępu do w/w danych. Jedną z zasadniczych wad w/w systemu jest dostępność do poufnych danych osobowych dla pracowników technicznych, administracji oraz osób z obsługi sieciowych baz danych. Dodatkowym mankamentem w/w jest zawężenie grupy ocenianych osób wyłącznie do niesamodzielnych pracowników naukowych, co jest przejawem niespójnej polityki kadrowej, która niejednakowo poddaje ocenie i okresowej kontroli pracowników.

Niejawność i utajnienie danych stwarza warunki do manipulacji wynikami na szkodę pracownika i działania w celu wywierania wpływu na jego status zatrudnienia i wyniki oceny okresowej.

Informujemy wszystkich pracowników, którzy będą poddani takiej ocenie, że istnieją środki odwoławcze, łącznie z postępowaniem przeciwko braku należytej ochrony i profesjonalnego zabezpieczenia danych osobowych oraz braku dostępu do informacji dla zainteresowanych, którzy są pracownikami uczelni wyższej o statusie uczelni publicznej. Podstawą do odwołąnia może być m.in.: naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych poprzez dostęp do wyników ankiety osób postronnych, brak obiektywnej skali oceny, możliwość technicznej manipulacji wynikami na niekorzyść pracownika.

Jeżeli nasze postulaty nie zostaną uwzględnione, rozważamy podjęcie dodatkowych działań w postaci: 1. odwołania do ministerstwa nauki w kwesti oceny zgodności z prawem wprowadzenia w/w systemu oceny on-line 2. przesłania zapytania do rzecznika praw obywatelskich oraz głównego inspektora danych osobowych.

Wyrażamy nadzieję, że nasze uwagi zostaną uwględnione podczas tworzenia, modyfikacji i poprawy nowego narzędzia służacego podniesieniu jakości nauczania na naszym uniwersytecie. Wszystkim pracownikom naszej uczelni zależy, aby znacząco poprawić poziom zajęć dydaktycznych. Nie chcemy jednak, aby system on-line oceny stał się narzedziem rozgrywek personalnych. Ponadto uważamy, że jest to temat zastępczy dla innych, bardziej istotnych problemów związanych bezpośrednio z naszą uczelnią

Powyższy tekst został przesłany do wiadomości Ministerstwa Nauki w kwesti oceny zgodności z przepisami ustwy o szkolnictwie wyższym wprowadzenia przez Śląski Uniwersytet Medyczny nowego systemu oceny on-line niesamodzielnych pracowników akademickich.

Nasze uwagi stanowią równocześnie opinie do Konsultacji społecznych nwego modelu kariery akademickiej pt. "Partnerstwo dla wiedzy - nowy model kariery akademickiej" ogłoszonych w tym miesiącu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (punkt 4 poprawa polityki kadrowej w uczelniach i instytucjach naukowych).

Anonimowy pisze...

Dziękujemy za zwrócenie uwagi publicznej na nasze postulaty. Niestety obawiamy się, że nie zostaną one uwzględnione w usprawnianiu nowego systemu oceny internetowej pracowników i przez kolejne lata nadal będzie funkcjonował w/w sposób oceny on-line, którego wyniki nie będą spełniały podstawowej zasady obiektywności akademickiej.

Nadal nie opublikowano treści ankiety, która powinna być powszechnie dostępna zgodnie z statusem uczelni i równym dostępem do informacji 'niejawnych'.

Głównym argumentem, który spodował powyższy protest jest potwierdzony fakt swoistej wymiany, zbierania oraz kupowania kodów przez indywidualne osoby, będące studentami, wyłącznie po to, aby znacząco wpłynąć na ocenę określonego pracownika, nauczyciela akademickiego ŚUM. To bardzo ważny argument, który bezwzględnie powinien być uwzględniony podaczas ulepszania systemu, świadczący o nieobiektywności powyższej metody oceny on-line przez studentów.

W oparciu o przepisy prawa oraz opinie eksperów system ten nie może jednostronnie i bezpośrednio wpływać na wyniki oceny okresowej pracownika z powodu:
1. niemożliwości udowodnienia, że student, który pobrał kod dostępu wkorzystał go samodzielnie, a tym samym znaczące ryzyko oddawania głósów przez osoby nieuprawnione lub oddawania wielu głosów przez jedną osobę (zbieranie i kupowanie kodów dostępu)
2. braku jakichkolwiek kryteriów oceny pracownika na podstawie ankiety, w skrajnym przypadku 1 negatywna opinia oddana przez 1 studenta decyduje o negatywnej ocenie końcowej pracownika, w naszej opinii jest to sytuacja absurdalna, postulujemy podanie wartości np. procentowej głosów, która wpływa na ostateczną ocenę
3. niemożliwości dostępu do wyników dla zainteresowanych pracowników na ich wniosek
4. braku zabezpieczonego systemu rejestracji, w tym przypadku jedyną akceptowalna bazą zebranych danych musi być zestawienie danych logowania na serwer uczelni (tzw.logów) łącznie z identyfikacją numeru IP, w żadnym wypadku wyniki nie mogą być podane w postaci prostego wydruku z podaniem tylko np. nazwiska oraz wyniku zbiorczego, zainteresowany pracownik powinien znać licznę oddanych ankiet dotyczących jego osoby oraz pełne wyniki oceny
5. możliwości manipulacji wynikami ankiety przez personel techniczny i administracyjny na niekorzyść pracownika.

Na podstawie powyższych uwag, w opinii ekspertów, wynki ankiet oddanych w niezmodernizowanym systemie internetowym on-line jaki istnieje obecnie nie mogą stanowić podstawy do konsekwencji kadrowych wyciąganych w stosunku do pracownika. System ten nie spełnia podstawowych kryteriów obiektywności, wiarygodności i rzetelności zbierania danych osobowych, w szczególności w środowisku akademickim, które powinna charakteryzować bezwzględna obiektywność.

Jeżeli w jakikolwiek sposób wyniki ankiet oddanych w internetowym systemie on-line wpłyną w sposób drastycznie negatywny na status prcownika, np. poprzez jego zwolnienie, rozwiązanie umowy lub degradację stanowiska funkcyjnego, w świetle przepisów prawa takie działania są nieuzasadnione i podejmowane na szkodę zatrudnionego nauczyciela akademickiego.