niedziela, 28 września 2014

Przedstawiam ważną inicjatywę polskiego środowiska naukowego. Komitet kryzyzowy tworzą przedstawiciele nauk humanistycznych, ale nauka jest jedna. Kryzys polskich uniwersytetów, zapaść polskiej nauki są oczywiste, ale - jak widać z działań szeroko rozumianej władzy państwowej - widzą to tylko środowiska uniwersyteckie. Każda inicjatywa uświadaniająca polskiej opinii publicznej jak ważna jest nauka dla państwa warta jest wsparcia. Analiza ostatniego ćwierćwiecza i stanu polskiej nauki niestety wskazuje, że nie możemy liczyć na zrozumienie klasy politycznej, jako całości, dla wagi tej sfery. Musimy podjąć wspólny wysiłek, inaczej nadal będziemy podążać drogą donikąd.

W grudniu 2013 w toku debat i wspólnych działań wyłoniła się grupa, która przybrała nazwę Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polski.
W kwietniu 2014 grupa ukonstytuowała się jako stowarzyszenie, które łączy osoby zainteresowane przyszłością polskiej humanistyki ponad podziałami politycznymi i światopoglądowymi.
Naszym celem jest działanie na rzecz przezwyciężenia kryzysu instytucjonalnej nauki, zwłaszcza humanistyki, oraz integracja środowisk, którym los nauki nie jest obojętny.

CZŁONKOWIE


Maria Dzielska (członek honorowy)
Karol Tarnowski (członek honorowy)
Jerzy Kochan (członek honorowy)
Piotr Graczyk
Mateusz Werner
Marta Olesik
Marcin Pańków
Magdalena Saganiak
Jagoda Hernik Spalińska
Wojciech Engelking
Halszka Witkowska
Mateusz Piotrowski
Aleksander Temkin
Barbara Markowska
Jan Burzyński
Maciej Łapski
Wojciech Przybylski
Piotr Górski
Mateusz Janik
Tomasz Herbich
Jakub Gomułka
Marcin Jewdokimow

List otwarty Komitetu Kryzysowego

1 komentarze:

Anonimowy pisze...

Od dłuższego czasu toczy się dyskusja na temat wartości oceny prac naukowych, a tym samym możliwości awansu w stopniach naukowych i kierowniczego na podstawie czynnika oddziaływania IF. Zdaję sobie sprawę,że należy wprowadzić sprawiedliwe kryterium oceny, ale przy takiej różnorodności tematyki badawczej nawet w naszym medycznym środowisku jest to zadanie trudne. Współpracując z naukowcami zagranicznymi, niejednokrotnie okazują oni zdziwienie,że my chcemy tylko publikować w czasopismach mających IF , tam ważne jest, aby praca była wartościowa a czasopismo miało zasięg europejski i było indeksowane w bazach . Do napisanie tego tekstu sprowokowało mnie ostatnie ( w lipcu ) ogłoszenie IF za 2013 rok. Okazało się,że parę czasopism ( z naszej dziedziny ) które miało 3 IF , straciło je a wiele renomowanych czasopism obniżyło swoją punktację.A teraz do przemyślenia np.sytuacja : dwie osoby mające opublikowany artykuł w czasopiśmie ,mającym np 3 IF; jedna z nich składała dorobek np. do habilitacji w czerwcu i miała uwzględniony IF ( potwierdzony przez nasza bibliotekę ) a druga, która składa dokumenty w październiku nie ma tych punktów. Teoretycznie mogło się zdarzyć,że są to autorzy tego samego artykułu.Tak się złożyło ,że w tym roku zmiana wartości IF dotyczyła wiele czasopism a tym samym naszych kolegów.