wtorek, 20 kwietnia 2010

Wieści z SUM

Z uznaniem należy przyjąć ostatnie działania władz naszej uczelni zmierzające do przyjęcia jednolitego regulaminu procedur konkursowych. Wychodzi to naprzeciw poglądom zaprezentowanym na blogu oraz powszechnym oczekiwaniom społeczności akademickiej. Przed paru dniami pokazałem oba proponowane regulaminy, poniżej przedstawiam projekt dla Wydziału w Zabrzu wraz z mymi uwagami. Wysłałem je Dziekanowi Prof. W. Królowi. Wobec zmiany w tej kwestii poglądów władz uczelni nie będą dyskutowane na najbliższym posiedzeniu RW, ale chciałbym mój punkt widzenia zaprezentować Czytelnikom bloga. Uwagi zaznaczyłem boldem.
Powyższy tekst powstał rankiem 10 kwietnia, ale z powodu żałoby narodowej odstąpiłem od jego natychmiastowego zamieszczenia.

Życie dopisało dalszy ciąg, a me uwagi wydają się być jak najbardziej trafne w kontekście wydarzeń w czasie posiedzenia RW w Zabrzu 15.04. Dziekan Prof. dr hab. W. Król przedstawił nam wynik głosowania w komisji konkursowej (o dziwnych kolejach tego konkursu pisałem 25 marca): brzmiał on 6 do 1 na korzyść dr hab. P. Malary. Zgłosiłem wówczas postulat by dalsza procedura dotyczyła obu kandydatów, gdyż praca komisji powinna stanowić tylko etap postępowania, a nie zastępować kompetencji RW (uzasadnienie podaję w komentarzu do projektu). Dziekan nie zgodził się na taki bieg spraw. Zapytałem wówczas o kompetencje zawodowe (specjalizacje) obu kandydatów, którzy mają objąć także funkcję ordynatora. Wywołało to burzliwą dyskusję w udziałem dr hab. R. Koszowskiego, drugiego kandydata. Wobec całkowicie odmiennego interpretowania faktów przez Dziekana i dr hab. R. Koszowskiego zaapelowałem o odłożenie głosowania do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości. Dziekan odrzucił mój wniosek formalny. Ostatni etap dyskusji dotyczył dorobku naukowego obu kandydatów, tu także wyraźne były odmienne poglądy, niemniej dorobek naukowy dr hab. R. Koszowskiego był wyraźnie lepszy.
W tajnym głosowaniu RW odrzuciła wniosek komisji, za było około 1/3 głosujących.
Przebieg tej części RW pokazał, że jej członkowie nie zgadzają się na manipulacje, są zwolennikami czytelnych procedur i rozumieją potrzebę działań w duchu „pro publico bono”, tak by RW była pełnoprawnym organem decydującym o biegu spraw w uczelni, a nie tylko „maszynką do głosowania”.

Projekt Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej dla Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

A. Informacje ogólne
 1. Postępowanie konkursowe ma na celu wybór kandydata do pełnienia funkcji kierownika katedry, kliniki, oddziału klinicznego, zakładu, studium oraz kolegium
 2. Konkurs ogłasza Rektor na wniosek Dziekana właściwego wydziału

  Konkurs zostaje na co najmniej 1 miesiąc przed upłynięciem terminu zgłaszania kandydatur umieszczony na stronie internetowej uczelni w taki sposób by był dostępny nie tylko z komputerów podłączonych do sieci uczelnianej.

  Postępowanie konkursowe przeprowadza z upoważnienia Rektora, Dziekan.
 3. Dziekan zawiadamia właściwe jednostki o wszczęciu postępowania konkursowego wskazując minimalne warunki i wymagania, jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o funkcje, określając termin do którego należy składać wymagane dokumenty
 4. Postępowanie jest ważne jeżeli została zgłoszona co najmniej jedna kandydatura. Dziekan dokona wstępnej, pod względem formalnym, oceny dokumentu złożonych przez kandydatów (kandydata). Dokumenty kandydatów (kandydata), spełniających minimalne wymagania i warunki, Dziekan przekazuje komisji, a pozostałe, nie spełniające wymagań formalnych zwraca właściwym osobom.

B. Praca komisji – skład komisji
 1. Oceny Kandydata (kandydatów) dokonuje komisja powołana przez Rektora w skład której wchodzą: Dziekan jako przewodniczący oraz pięciu członków wybranych zwykłą większością głosów przez właściwą Radę Wydziału

  liczba kandydatów do komisji spośród członków RW nie jest ograniczona.
 2. W komisji konkursowej na stanowisko kierownika kliniki/oddziału klinicznego – ordynatora uczestniczy bez prawa głosu Dyrektor Szpitala którego konkurs dotyczy
 3. W skład komisji nie może wchodzić osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, osoby, biorącej udział w postępowaniu albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
 4. Jeżeli okoliczności, o których mowa wyżej zostaną ujawnione po powołaniu komisji, Rektor powołuje nowego członka komisji

  W takiej sytuacji ten sam organ, który powoływał członków komisji czyli Rada Wydziału powinna powołać nowego członka.

C. Praca komisji – głosowanie
 1. Komisja ocenia kandydata (kandydatów) kierując się następującymi kryteriami:
  • osiągnięcia w pracy naukowej
  • dydaktycznej
  • klinicznej
  • organizacyjnej
 2. Jedną z integralnych części postępowania konkursowego jest rozmowa z kandydatem (kandydatami)
 3. Ocena poszczególnych kandydatów (kandydata) dokonywana jest w głosowaniu tajnym przy obecności wszystkich członków komisji. Uznaje się, że kandydat otrzyma pozytywną opinię, jeżeli uzyskał co najmniej 4 głosy „za”.
 4. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganych czterech głosów „za”, Dziekan zaprasza w czasie tego samego posiedzenia kandydata (kandydatów) na kolejną, drugą rozmowę indywidualną po której odbywa się drugie głosowanie na tych samych zasadach jak głosowanie pierwsze

  ten punkt nie powinien się znaleźć w regulaminie, nie ma tu w żaden sposób zastosowania pojęcie „reasumpcji” głosowania, które jest zastrzeżone dla sytuacji błędów typu proceduralnego, GŁOSOWANIE MOŻE BYĆ TYLKO JEDNO.

  do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci z największa ilość głosów „za” a przy równej ich ilości kandydaci z najmniejszą liczbą głosów „przeciw”

  jeżeli powyższe zasady nie pozwalają na wyłonienie dwóch kandydatów, do drugiej tury przechodzą wszyscy uczestniczący w konkursie


  powyższe punkty powinny być wykreślone, komisja głosuje i wyniki pracy przekazuje RW. To RW decyduje o wyborze kandydata, nie komisja.
  Tak nie może być, brak pozytywnej opinii komisji nie przekreśla szans kandydata, o jego wyborze decyduje RW. Zatem wynik pracy komisji, stanowiąc ważną przesłankę dla RW, powinien być zawsze przedstawiony RW niezależnie od wyniku głosowania. RW przedstawia się wynik głosowania w każdym wypadku (jeden kandydat, dwóch gdy było dwóch lub więcej kandydatów). Nie może tak być by to 6 osób decydowało o szansach wyboru, od tego jest RW. Jest zrozumiałe, że wynik pracy komisji stanowi dla RW ważną informację, ale nie decydującą o ostatecznym wyniku, gdyby tak było to RW wcale by nie była potrzebna.
 5. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał pozytywnej opinii komisji lub Rektor nie dokonał wyboru, Dziekan na wniosek Rektora, w terminie trzech miesięcy od zakończenia postępowania, ponownie przeprowadza postępowanie konkursowe.

  Zakończeniem postępowania nie jest posiedzenie komisji, tylko głosowanie w RW. Tylko brak rozstrzygnięcia w tym głosowaniu może decydować o zakończeniu postępowania.
 6. W drugim postępowaniu konkursowym obowiązują takie same zasady jak w postępowaniu pierwszym-wygrywa kandydat który uzyskał minimum 4 głosy „za”.
 7. Przy równej ilości głosów „za” w drugim postępowaniu konkursowym, o wyborze kandydata decyduje Rada Wydziału w głosowaniu tajnym, po przedstawieniu przez Przewodniczącego Komisji dotychczasowego przebiegu konkursu.
 8. Z każdego posiedzenia komisja sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant.

  Powinni się podpisać wszyscy członkowie komisji
  Wynik pracy jest natychmiast po zakończeniu jej pracy przestawiany kandydatom
 9. Wyniki oceny komisji wraz z całą dokumentacją postępowania przewodniczący komisji przekazuje Rektorowi
 10. Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu powołuje na stanowisko kierownika katedry, kliniki, oddziału klinicznego, zakładu, studium, kolegium na wniosek Dziekana właściwego wydziału zaopiniowany przez Radę Wydziału


Kursywą zaznaczono akapity będące częścią statutu ŚUM.

2 komentarze:

Unknown pisze...

Przeżywamy wielka tragedię narodową , ale taki stan ducha nie zwalnia nas od bieżących działań. Z dużym zainteresowaniem przeczytałam powyższy tekst. Zostały w nim poruszone dwie bardzo ważne sprawy - jedna to regulamin do którego zmuszone zostały rady wydzialu , gdyż Senat podjął poprawkę do statutu uściślającą skład ( liczbę ) i interpretację wyników głosowań przez komisje konkursowe. Uważam,że przedstawiony projekt kolejnego regulaminu jest bardzo dobry i powinien zyskać poparcie przez członków rad wydziałów. Druga sprawa; dotycząca postawy CZŁONKOW RADY WYDZIALU ,dla których dobro własnego wydziału było ważniejsze niz sprawy koniunkturalne.Potwierdził to wynik tajnego głosowania , który w zdecydowanej większości odrzucił stanowisko komisji konkursowej. Jest to ważna informacja dla pozostałych rad wydzialu,że można opowiedzieć się za dobrem i prawem

Anonimowy pisze...

W kontekście wydarzeń z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 15.04.2010 i stanowiska jej Członków w sprawie konkursu na Kierownika Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej należałoby zadać jedno ważne pytanie.
Dlaczego wynik głosowania Komisji Konkursowej był tak różny od ostatecznego głosowania Członków RW. Kryteria oceny są jednoznaczne. Czyżby w Komisji znalazły się osoby niekompetentne, niepotrafiące dokonać obiektywnej, rzetelnej oceny obu Kandydatów?
Czy w Komisji znalazł się tylko jeden "sprawiedliwy"?