środa, 24 czerwca 2009

Podsumowanie roku akademickiego 2008/2009

Kończy się kolejny rok akademicki w naszej uczelni. Czas na podsumowania.

Każdy z nas, pracowników ma własny pogląd dotyczący najważniejszych wydarzeń minionego roku i pewnie różne fakty uważa na najważniejsze. Jako osoba czynnie uczestnicząca w życiu uczelni, a także jako uważny obserwator i komentator otaczającego nas świata mam w tej mierze własne spostrzeżenia. Poniżej przedstawiam Czytelnikom bloga moje podsumowanie dotyczące wydarzeń w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w ostatnich miesiącach.

Nim przejdę do przedstawienia kalendarium kilka zdań chciałbym poświęcić zagadnieniom ogólniejszej natury, które trudno przyporządkować konkretnemu miesiącowi.

Pierwsza kluczowa kwestia to trudna sytuacja finansowa szpitali klinicznych, które są filarami systemu ochrony zdrowia, obarczonymi ciężarem leczenia najtrudniejszych pacjentów, zadaniem kształcenia w zawodach medycznych i wytyczania dróg rozwoju medycyny. Wszystkie nasze szpitale wymagają dostosowania do nowych standardów, co wiąże się z koniecznością wielomilionowych inwestycji. Paradoksalnie, większość z tych szpitali nie otrzymuje żadnych dotacji ze strony organu założycielskiego (Rektor Uniwersytetu Medycznego) - w przeciwieństwie do innych szpitali, z których wiele otrzymuje znaczące wsparcie od swoich organów założycielskich (Marszałka Województwa lub innych organów samorządu terytorialnego). Do obecnej chwili nie przedstawiono długofalowego programu modernizacji i rozwoju bazy szpitalnictwa klinicznego naszego Uniwersytetu. Winą za ten stan rzeczy trzeba obciążyć częściowo Narodowy Fundusz Zdrowia, który prowadzi wyjątkowo niestabilną, nieprzewidywalną i coraz bardziej restrykcyjną politykę finansowania leczenia szpitalnego. Należy także wspomnieć o ciągle zmieniających się dyrektorach niektórych szpitali klinicznych co znakomicie utrudnia ich prawidłowe funkcjonowanie.

Kontrola NIK trwająca od kilku miesięcy w szpitalach klinicznych, dotycząca badań klinicznych oraz zapowiedzi Narodowego Funduszu Zdrowia niefinansowaniu hospitalizacji pacjentów, którzy zostali włączeni do badań klinicznych, wywołały poważny niepokój o dalszy udział naszych klinik w wieloośrodkowych badaniach klinicznych. Udział w tych badaniach jest szansą współpracy z najlepszymi ośrodkami medycznymi na świecie i, co się z tym wiąże - rozwoju naukowego. Sytuacja ta, chociaż ciągle będąca przedmiotem kontroli i wyjaśnień, już stała się przyczyną regresu. Jeżeli do tego doda się 30% zmniejszenie w bieżącym roku nakładów na badania statutowe - perspektywa rozwoju naukowego naszej uczelni pogarsza się. Szczegółowe dane dotyczące stanu nauki SUM podaję poniżej.

Trzecia kwestia to paraliż akademickości (=wolności wypowiedzi, swobodnej dyskusji, niezależności myśli) w życiu uczelni. Nikt nikomu nie ufa, wszyscy podejrzliwie obserwują poczynania innych. Dziekan odbiera głos innemu Dziekanowi (8 maja na wspólnym posiedzeniu rad wydziału, Dziekan S. Boryczka Prodziekanowi M. Deji), Prodziekan odmawia profesorowi, członkowi Senatu poddania pod głosowanie zgłoszony przez niego wniosku (19 czerwca w Zabrzu, Prodziekan M. Misiołek piszącemu te słowa) zasłaniając się nieobecnością Dziekana. Kryzys dotyka studentów, asystentów, adiunktów, samodzielnych pracowników nauki, administracji. Powszechna jest niechęć do podejmowania dyskusji, broń Boże nie wolno zadawać trudnych pytań! Inicjatywa własna zabroniona!

Czy nie czas by zabrać status Uniwersytetu naszej uczelni?!

Kalendarium
Wrzesień 2008

 • Likwidacji uległa kolejna klinika Wydziału w Zabrzu - Klinika Ginekologii na placu Traugutta (patrz blog 4.09.08).

Październik 2008

 • Komisje Senackie stanowią ważny organ doradczy dla Senatu, a szczególna rola przypada ich przewodniczącym. Dlatego na pierwszym posiedzeniu Senatu bieżącej kadencji wniosłem zastrzeżenia by profesor M. Tendera przewodniczył Senackiej Komisji Nauki z powodu oczywistego konfliktu interesów z tytułu związku małżeńskiego z Rektor uczelni prof. E. Małecką-Tenderą. Kandydatura nie została wycofana, prof. Tendera otrzymał w tajnym głosowaniu w Senacie 10 głosów przeciw i 25 za. Ja zmuszony byłem wobec takiego obrotu sprawy wycofać kandydaturę z tejże komisji (1.10.09).

 • Wyniki LEP-u.

 • Słabe wyniki w jesiennej sesji Lekarskiego Egzaminu Państwowego.
  Nasi absolwenci – lekarze zajęli 8 miejsce wśród 11 uczelni, stomatolodzy byli na ostatnim, 10 miejscu (27.10.08).

Grudzień 2008

 • Cenzura wkroczyła na mój blog (3.12.08).

 • Smutny fakt z życia uczelni – Profesor Dzielicki zmuszony do opuszczenia swojego gabinetu (19.01.09).

Styczeń 2009

 • Taryfikator płac pokazuje jak niskie są dochody pracowników SUM (16.01.09)

Luty 2009

 • Senat likwiduje Klinikę Neurologii i Neurologii Wieku Podeszłego Prof. G. Opali powołując w jej miejsce Klinikę Neurologii (4.02.09).

 • Na posiedzeniu Rady Bibliotecznej, której jestem członkiem dowiadujemy się o odejściu na emeryturę dotychczasowego Dyrektora J. Dyrdy. Biblioteka pozostaje bez dyrektora (23.02.09).

Marzec 2009

 • Wyniki LEP-u z marca 2009: lekarze na miejscu 5, stomatolodzy na 6; wyniki są lepsze niż w sesji jesiennej.

 • Śmierć Rektora uczelni zawsze jest bardzo smutnym wydarzeniem. Wiadomość o odejściu Pana Profesora Zbigniewa Religi była tym bardziej bolesna, że był On wybitną postacią i rozsławił naszą uczelnię w kraju i zagranicą. Przed laty, gdy warszawskie środowisko Go odepchnęło, to właśnie w Zabrzu znalazł swe miejsce. Przez jedną kadencję pełnił funkcję Rektora naszej uczelni. I choć oceny działań na tym stanowisku są różne, po śmierci należał Mu się szacunek. Na stronie internetowej uczelni zamieszczono krótką informację o śmierci, ale nie było tam wzmianki, że pełnił obowiązki Rektora (zresztą po paru dniach i ta informacja została usunięta). Na pogrzebie Pana Profesora nie była obecna Pani Rektor Prof. Ewy Małeckiej-Tendery (16.03.09).

 • Wyniki 36 konkursu na granty naukowe Ministerstwa Nauki – uzyskujemy finansowanie 9 grantów na 25 złożonych wniosków. Wynik SUM nieco lepszy niż w poprzednich konkursach, ale ciągle daleko nam do liderów (23.03.09).

Kwiecień 2009

 • Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu przy 10 głosach wstrzymujących wyraża zgodą na zniesienie (czytaj: likwidację) Kliniki Okulistyki na tym wydziale (16.04.09).

Maj 2009

 • Profesor Dzielicki ponownie uzyskuje w postępowaniu sądowym z dyrektorem SK-1 w Zabrzu korzystny dla siebie wyrok, ale dyrektor odwołuje się od tego werdyktu. Kompromitująca sprawa się toczy nadal (5.05.09).

 • Jak co roku wiosną ukazał się ranking polskich uczelni wg Rzeczpospolitej. W kategorii uczelni medycznych spadliśmy na 9. miejsce wobec 4. w roku ubiegłym (13.05.09, 19.05.09).

 • Nauka w SUM ciągle w kryzysie co wyraża się liczbą punktów IF. Najbardziej dotknięte kryzysem są oba wydziały lekarskie (21.05.09).

Maj/czerwiec 2009

 • Ostatnie tygodnie to dramatyczne wydarzenia w Klinice Okulistyki w Katowicach. Na blogu pisałem o nich wielokrotnie. Kompromitacja na skalę ogólnopolską, nastąpił w uczelni niebywały kryzys, który spowodował liczne komentarze prasowe oraz zmusił władze samorządowe do włączania się do gry. Do zakończenia konfliktu daleka droga, ale ujawnił on w pełni skalę kryzysu społecznego trawiącego uczelnię. Ten okres to także festiwal zmian na stanowiskach dyrektorskich w szpitalach klinicznych w Katowicach.

7 komentarze:

Anonimowy pisze...

Szanowny Panie Profesorze,
W swoim sprawozdaniu nie wymienił Pan jeszcze krzywdzących nauczycieli akademickich zarządzeń i działań prawnych władz (mają rzekomo świetnych prawników), które Senat musiał zmieniać po interwencji w Ministerstwie. Dotyczy to wymiaru czasu pracy nauczycieli oraz pensum dydaktycznego (owe 450 godzin). Jeszcze żadna administracja uczelni nie splamiła się takimi zarządzeniami antypracowniczymi, które trzeba było zaskarżać. Jest to wynikiem pychy i arogancji władzy. Nigdy też ani za prof. Wilczoka ani wcześniej nie było tylu przegranych spraw w sądach z powództwa pracowników, tudzież innych przegranych spraw (z Francuzami). To wszystko również wpływa na wizerunek naszej uczelni.

pracownik pisze...

Szanowny Panie Profesorze!
Bardzo proszę by spróbował się Pan Profesor ustosunkować do poniższej kwestii.
Pani Rektor twierdzi, "że medycyna idzie na przód i dzięki temu skraca się czas hospitalizacji pacjentów np. na kardiologii pacjent z zawałem nie leży już 2-3 tygodnie tylko 2-3 dni". Dlaczego więc nie redukuje łóżek kardiologicznych tylko okulistyczne? W Katowicach Ochojcu w Górnośląskim Centrum Kardiologii jest ponad 240 łóżek. Jak Pan myśli- dlaczego Pani Rektor nie przenosi tam klinik z Zabrza? Czyżby dlatego, że pracuje tam mąż Pani Rektor ????

Penile Prosthesis Delhi India pisze...

Thank you, that was just an awesome post!!!.....

Health Yatra pisze...

That was a VERY interesting one! Seriously interesting.

Health Yatra pisze...

That is great to hear, thank you for reading!

Diseases and Conditions pisze...

That was a VERY interesting one! Seriously interesting.

Diseases and Conditions pisze...

Thank you, that was just an awesome post!!!