niedziela, 31 maja 2009

Konflikt wokół Szpitala Okulistycznego

Czy można sobie wyobrazić by w jakiejkolwiek instytucji nie występowały konflikty?

Nie ma takiej możliwości; w każdej zbiorowości ludzkiej zdarzają się różnice zdań, a różne grupy pracowników mają rozbieżne cele i priorytety. W oczywistym interesie każdej zbiorowości jest jak najszybsze i najlepsze rozwiązywanie zaistniałej sytuacji konfliktowej. Kto powinien odgrywać w tych działaniach kluczową rolę? Z pewnością decydujący głos, ale i odpowiedzialność spada na lidera (lub liderów) instytucji lub przedsiębiorstwa. Jest zrozumiałe, że osiągnięcie celu (czytaj: rozwiązanie konfliktu) wymaga szerokiej współpracy różnych stron, w tym koniecznie przedstawicieli grup pracowników. Każdy konflikt to test dla lidera, sprawdzian jego umiejętności koncyliacyjnych, weryfikacja zdolności do przekonania oponentów do swych racji nie na drodze wydawania poleceń czy rozkazów, ale w drodze rozmów, negocjacji i dyskusji.

W celu uzyskania satysfakcjonującego kompromisu niezbędnym warunkiem jest obustronne zaufanie, przy czym za najważniejsze uważam zaufania pracowników do lidera.

W uczelni liderem jest rektor, to on musi rozwiązywać problemy.

W ostatnim czasie w Śląskim Uniwersytecie Medycznym poważny konflikt dotyczy losów szpitala okulistycznego na ul. Ceglanej w Katowicach.

Poniżej przestawiam dokumentację dotyczącą tej sprawy w chronologicznym porządku. W celu lepszego zorientowania się w sprawie na początku zamieszczam list skierowany do mnie.

Zastanówmy się, czy ten konflikt jest rozwiązywany wg wyżej opisanych reguł…


30.05.2009
Wielce Szanowny Panie Profesorze,

Pozwalam sobie przesłać Panu Profesorowi niektóre dokumenty dające pewien obraz istoty sporu załogi SPSK nr5 ŚUM z władzami ŚUM dotyczącego przyszłości szpitala.

7.04.2009 r. związki zawodowe działające w SPSK nr5 będące przedstawicielami ogółu załogi szpitala wystosowały oficjalne pismo do J.M. Rektora ŚUM informujące o niepokojach załogi co do przyszłości szpitala. Związki zawodowe wyraziły prośbę o uwzględnienie głosu załogi w formułowaniu planów dot. naszego szpitala. (zał. nr1)

W odpowiedzi J.M. Rektora z 20.04.2009 r. czytamy, że przyszłość szpitala leży wyłącznie w gestii władz, a załodze odmawia się prawa jakiegokolwiek głosu w dyskusji o przyszłości szpitala. (zał. nr 2).

25.05.2009r załoga na walnym zebraniu, przy poparciu 4 zw. Zawodowych wybrała Komitet Obrony Szpitala jako jedynego przedstawiciela do reprezentowania stanowiska załogi w rozmowach z dyrekcją i władzami ŚUM. (zał. nr3)

W odpowiedzi dyrekcja SPSK nr 5 podważyła legalność Komitetu (zał. nr 4). Ekspertyza prawnicza podważa jednoznacznie stanowisko dyrekcji.

Z inicjatywy ustępującej Dyrektor Doroty Puki w dniu 28.05. 09. Odbyło się spotkanie medycznych autorytetów naszego szpitala z kierownikiem Kliniki P. Prof. W. Romaniuk. Spotkanie było poświęcone tylko jednemu zagadnieniu – czy redukcja infrastruktury okulistycznej po ewentualnej restrukturyzacji szpitala nie spowoduje zmniejszenia poziomu świadczeń medycznych wynikających z kontraktu z NFZ. Spotkanie zakończyło się konkluzją Kierownika Kliniki, iż potrzebuje Ona 2 – 3 tygodnie na rzeczywiste rozpoznanie sytuacji, czy istnieją jakiekolwiek rezerwy organizacyjne szpitala, które mogłyby dać takowe gwarancje!!! Ze spotkania została sporządzona oficjalna notatka streszczająca istotę problemu, sygnowana podpisami uczestników dyskusji w tym podpisem P. Prof. Romaniuk, Dyr. Puki i jej zastępcy mgr Leszczyńskiej (zał. nr 5). O szokujących wynikach spotkania została bezzwłocznie poinformowana cała załoga oraz członkowie zbierającej się w tym dniu Rady Społecznej Szpitala. Mimo posiadanych informacji członkowie rady społecznej szpitala podjęli decyzję pozytywnie opiniującą wniosek ŚUM o zmianie statutu szpitala!

W związku z powyższym załoga szpitala podjęła decyzję o skierowaniu wniosku do prokuratury w związku z domniemaniem popełnienia przestępstwa z tytułu naruszenia art. 231 KK. O nastrojach panujących wśród załogi i braku woli władz ŚUM do rozmów został poinformowany Wojewoda Śląski Pan Zygmunt Łukaszczyk (zał. nr 9). Wobec eskalacji nastroju niepokoju wśród załogi dnia 29.05.2009r. odbyło się walne zebranie związków zawodowych działających przy SPSK nr5 ŚUM. Na zebraniu postanowiono jednogłośnie o wejściu w spór zbiorowy z dyrekcją SPSK nr5 ŚUM oraz o bezzwłocznym rozpoczęciu protestu głodowego przedstawicieli załogi.

Z poważaniem
Przewodniczący Komitetu Obrony Szpitala
Marek Czekaj

pismo do rektora 1
pismo do rektora 2
odpowiedz rektora 1
odpowiedz rektora 2
zawiadomienie o utworzeniu komitetu
podważenie legalności komitetu
spotkanie lekarzy z prof. Romaniuk
pismo do prof. Okopienia
zaproszenie pani rektor do rozmów
protokół zebrania o wszczęciu sporu zbiorowego
pismo do wojewody śląskiego
notatka z rozmowy telefonicznej

1 komentarze:

Student Ligota pisze...

Gorąco liczę, że będzie Pan Profesor relacjonował dalej przebieg tej sprawy. Pana strona jest jedynym miejscem, gdzie osoby "z zewnątrz" mogą usłyszeć trochę prawdy o działaniu naszych władz. Oby działania pracowników przyniosły zamierzony skutek!
Pozdrawiam.